Na obzore je nástupca Wi-Fi 802.11ac. Štandard 802.11ax ponúkne až 10 Gb/s

Dneš­ný štan­dard Wi-Fi 802.1ac bol schvá­le­ný v ja­nuá­ri 2014 a eš­te stá­le si hľa­dá ces­tu do do­mác­nos­tí po ce­lom sve­te, no už sa prip­ra­vu­je no­vý bez­drô­to­vý štan­dard 802.11ax, kto­rý by mal do­siah­nuť rých­losť až 10 Gb/s. Pres­nej­šie po­ve­da­né, la­bo­ra­tór­ne tes­ty Wi-Fi Allian­ce do­ka­zu­jú, že do­sa­ho­va­ná rých­losť mô­že mier­ne prek­ro­čiť 10,53 Gb/s, čo sa rov­ná 1,4 GB dát za se­kun­du. To zna­me­ná, že 4,5 GB ob­raz ISO by ste moh­li stiah­nuť za me­nej ako 3,5 se­kun­dy.

Štan­dard Wi-Fi 802.11ax sa bu­de po­do­bať na sú­čas­ný 802.11ac, v rám­ci šty­roch strea­mov však pou­ží­va sché­mu OF­DMA (Or­tho­go­nal frequen­cy di­vi­sion mul­tip­le ac­cess), pri kto­rej je ka­nál roz­de­le­ný do množ­stva men­ších s tro­chu roz­diel­nou frek­ven­ciou.

Pri ta­kých­to rých­los­tiach však už na­ra­zí­me na li­mi­ty na­šich sú­čas­ných tech­no­ló­gií v mo­bil­ných te­le­fó­noch, sto­lo­vých po­čí­ta­čoch a do­kon­ca aj v inter­ne­to­vých ve­de­niach. Nap­rík­lad väč­ši­na smar­tfó­nov čí­ta dá­ta z inter­nej pa­mä­te rých­los­ťou oko­lo 80 MB/s a za­pi­su­je oko­lo 20 MB/s, čo je me­nej, ako by sa moh­lo do­sa­ho­vať cez nor­mu 802.11ax. Ko­mer­čné na­sa­de­nie no­vé­ho štan­dar­du sa však oča­ká­va až oko­lo ro­ku 2018, tak­že ďal­šie tech­no­ló­gie ho mô­žu doh­nať v prie­be­hu naj­bliž­ších nie­koľ­kých ro­kov.

Zdroj: gee­kin­spec­tor.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter