Žena či robot? Humanoidka Erica sa pohybuje a rozpráva ako človek

Vý­ška 166 cm, hne­dé vla­sy, prí­jem­ný vzhľad, pri­ro­dze­ný hlas - aj tak­to by sa da­lo na pr­vý poh­ľad cha­rak­te­ri­zo­vať ázij­ské di­ev­ča me­nom Eri­ca. Nej­de však o oby­čaj­nú že­nu. Eri­ca je hu­ma­noid­ný ro­bot, kto­rý do­ká­že imi­to­vať pri roz­ho­vo­re po­hy­by ty­pic­ké pre člo­ve­ka.

Za ja­pon­ským hu­ma­noid­ným an­droi­dom sto­jí is­tý pro­fe­sor Hi­ros­hi Is­hi­gu­ro z uni­ver­zi­ty v Osa­ke, na kto­rom pra­co­val spo­loč­ne s via­ce­rý­mi ja­pon­ský­mi uni­ver­zi­ta­mi, ve­dec­kou a tech­no­lo­gic­kou agen­tú­rou a or­ga­ni­zá­ciou Ad­van­ced Te­le­com­mu­ni­ca­tions Re­search In­sti­tu­te Inter­na­tio­nal. Svoj vý­tvor chce čos­ko­ro pred­sta­viť ve­rej­nos­ti v Ná­rod­nom mú­zeu ve­dy a ino­vá­cií Mi­rai­kan v To­kiu.

erica_2.jpg

Hu­ma­noid­ka Eri­ca, vy­ba­ve­ná 49 po­hyb­li­vý­mi kĺbmi, je schop­ná vní­mať ho­vo­re­né slo­vo, do­kon­ca vie rea­go­vať na jed­no­duch­šie otáz­ky ty­pu: „Aké sú tvo­je zá­ľu­by?" Ro­bo­tic­ká že­na hý­be hla­vou, ot­vá­ra ús­ta a žmur­ká oča­mi. Ko­mu­ni­ku­je re­la­tív­ne ply­nu­le. Hlas vy­chá­dza­jú­ci z rep­ro­duk­to­ra pô­so­bí pri­ro­dze­ne, nie ro­bo­tic­ky. Eri­ca do­ká­že roz­poz­nať po­čas roz­ho­vo­ru ne­ver­bál­nu ko­mu­ni­ká­ciu dru­hej oso­by, ba do­kon­ca ju vie aj sa­ma pou­ží­vať. Ide naj­čas­tej­šie o zvu­ky na ne­ver­bál­ne pri­ta­ká­va­nie či ne­súh­las.

Video:


Na­priek to­mu, že Eri­ca nie je do­ko­na­lou „že­nou" a má drob­né chy­by a re­zer­vy, po­va­žu­je sa za tech­no­lo­gic­ký ús­pech a krok vpred v ob­las­ti hu­ma­noid­ných ro­bo­tov.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter