Samsung si nechal patentovať smartfón zobrazujúci hologramy

Vy­ze­rá to tak, že bu­dúc­nosť pri­ne­sie no­vin­ku v po­do­be te­le­fó­nov, kto­ré do­ká­žu zob­ra­zo­vať ho­log­ra­my. Nas­ved­ču­je to­mu pa­tent spo­loč­nos­ti Sam­sung.

samsung-hologram-1.png

Za­ria­de­nie s tou­to tech­no­ló­giou by ma­lo vy­ze­rať ako kla­sic­ký smar­tfón. Nad je­ho dis­ple­jom by však ma­lo byť umies­tne­né ma­lé LED svet­lo os­vet­ľu­jú­ce za­ria­de­nie. Hneď pri zdro­ji svet­la by sa mal na­chá­dzať hrub­ší ma­te­riál a nad zdro­jom ob­ra­zu ten­ší ma­te­riál. To by ma­lo za vý­sle­dok vi­zua­li­zá­ciu ikon, ako aj ce­lé­ho ob­sa­hu te­le­fó­nu pria­mo nad je­ho dis­ple­jom.

samsung-hologram-2.jpg

V sú­čas­nom sve­te, keď je tren­dom prísť s čo naj­ten­ším za­ria­de­ním, by si „ho­log­ra­fic­ký" smar­tfón prav­de­po­dob­ne na­šiel svo­jich prívr­žen­cov. Sam­sung však stá­le ofi­ciál­ne ne­potvr­dil, či sa tá­to vy­chy­táv­ka dos­ta­ne aj reál­ne do vý­ro­by.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter