Projektor upozorní vodičov na zámery cyklistu. Premietne ich na jeho chrbát

Zvý­šiť vi­di­teľ­nosť cyk­lis­tov, zní­žiť po­čet dop­rav­ných ne­hôd, uľah­čiť ži­vot, ušet­riť ner­vy a naj­mä zlep­šiť vzťa­hy me­dzi účas­tník­mi dop­ra­vy, to sú cie­le ďal­šie­ho ši­kov­né­ho vy­ná­le­zu. Po ref­lexnom spre­ji sa ním stal prak­tic­ký cyk­lop­ro­jek­tor.

Ma­lý pro­jek­tor Cyc­lee bol navr­hnu­tý azer­baj­džan­ským di­zaj­né­rom El­nu­rom Ba­ba­je­vom a je us­pô­so­be­ný na to, aby sa pri­po­jil k rá­mu pod se­dad­lom bi­cyk­la. Cyk­lop­ro­jek­tor zob­ra­zu­je špe­ci­fic­ké sve­tel­né sym­bo­ly na chr­bát cyk­lis­tu v zá­vis­los­ti od je­ho jaz­dy. Pre­mie­ta­né ilus­trá­cie mož­no up­ra­viť na mo­bil­ných za­ria­de­niach a nás­led­ne pre­niesť do pro­jek­to­ra.

cyclee2.jpg

Tak­to fa­reb­ne ozna­če­ní cyk­lis­ti vop­red upo­zor­nia na svo­je ďal­šie kro­ky za ni­mi idú­cich vo­di­čov. Br­zde­nie či iná ne­ča­ka­ná zme­na sme­ru jaz­dy šo­fé­rov viac nep­rek­va­pí.

cyclee3.jpg

cyclee4.jpg

Zdroj: mirror.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter