Revolúcia vo výrobe áut? „Športiak“ Blade zostrojila 3D tlačiareň

Star­tup zo San Fran­cis­ca Di­ver­gent Mic­ro­fac­to­ries pri­šiel s re­vo­luč­ným pro­ce­som vý­ro­by auto­mo­bi­lov. Pred­sta­vil pro­to­typ su­per­špor­to­vé­ho vo­zid­la Bla­de, kto­rý vy­tla­či­la 3D tla­čia­reň.

Na vý­ro­be ta­kých­to tla­če­ných vo­zi­diel by sa pod­ľa spo­loč­nos­ti Di­ver­gent Mic­ro­fac­to­ries ne­ma­li po­die­ľať veľ­ké prie­my­sel­né kon­cer­ny, ale prá­ve nao­pak, lo­kál­ne mik­ro­to­vár­ne roz­mies­tne­né blíz­ko se­ba v rám­ci jed­nej ob­las­ti, vy­ba­ve­né 3D tla­čiar­ňou. Ta­kou­to ma­lo­sé­rio­vou vý­ro­bou auto­mo­bi­lov by sa zní­ži­lo množ­stvo pot­reb­né­ho ma­te­riá­lu, ener­gie, skrá­ti­la by sa do­ba vý­ro­by, ob­me­dzi­la by sa zá­ťaž ži­vot­né­ho pros­tre­dia a zní­ži­la by sa vý­rob­ná ce­na.

Op­ro­ti iným po­rov­na­teľ­ným auto­mo­bi­lom je Bla­de od­ol­nej­ší a ľah­ší. Auto má hmot­nosť prib­liž­ne 635 kg. Vy­zna­ču­je sa uni­kát­nym pod­voz­kom, kto­rý tvo­rí sús­ta­va tru­bíc z uh­lí­ko­vých vlá­kien, pos­pá­ja­ných hli­ní­ko­vý­mi uz­la­mi. Po­dob­ne je vy­tvo­re­ný aj rám zvyš­ku au­ta. V po­rov­na­ní s bež­ný­mi vo­zid­la­mi sa tou­to me­tó­dou mô­že zní­žiť hmot­nosť pod­voz­ku až o 90 %.

blade2.jpg

Na re­duk­cii hmot­nos­ti au­ta sa po­die­ľa pre­dov­šet­kým ma­te­riál (hli­ník a uh­lí­ko­vé vlák­na), z kto­ré­ho je Bla­de vy­ro­be­ný. Pri vý­ro­be ko­vo­vých di­elov bo­la pou­ži­tá špe­ciál­na for­ma práš­ko­vej me­ta­lur­gie. 3D tla­čia­reň na­ná­ša­la práš­ko­vý kov vrstvu po vrstve a kaž­dú jed­nu ne­cha­la za­ta­viť la­se­rom.

Vý­kon mo­to­ra au­ta je 700 HP (522 kW) a jaz­diť mô­že buď na CNG, ale­bo na zem­ný plyn. Po tom, čo spo­loč­nosť Di­ver­gent Mic­ro­fac­to­ries náj­de po­ten­ciál­ne­ho spo­lup­ra­cov­ní­ka na vý­bo­ru ta­ké­ho­to ty­pu áut, je mu ochot­ná prez­ra­diť svo­je know-how. Pr­vé ko­mer­čne dos­tup­né tla­če­né auto­mo­bi­ly by sa moh­li ob­ja­viť o nie­koľ­ko ro­kov.

Mys­lí­te si, že sa 3D tla­če­ný Bla­de sta­ne bu­dúc­nos­ťou auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu?


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter