USA: Zničili robota hitchBOTa, ktorý cestoval stopom

Ro­bot hitchBOT, kto­rý ces­to­val sto­pom, svo­ju púť po USA pred­čas­ne ukon­čil kvô­li van­da­lom. Na ces­tu vy­ra­zil 17. jú­la zo Sa­le­mu v Mas­sa­chu­setts, pri­čom je­ho cie­ľom bo­lo dos­tať sa do San Fran­cis­ca. V so­bo­tu ve­čer ho však vo Phi­la­del­phii poš­ko­di­li nez­ná­mi pá­cha­te­lia. "Mo­je te­lo zni­či­li. Dob­rým ro­bo­tom sa ob­čas stá­va­jú zlé ve­ci! Na­te­raz sa môj vý­let skon­čil, mo­ja lás­ka k ľu­ďom však nes­kon­čí nik­dy," uvied­li v me­ne hitchBO­Ta na ofi­ciál­nej webstrán­ke ľu­dia, kto­rí sto­ja za pro­jek­tom.

"Vie­me, že mno­hí fa­nú­ši­ko­via hitchBO­Ta bu­dú skla­ma­ní, chce­me ich pre­to uis­tiť, že ten­to úžas­ný expe­ri­ment sa eš­te nes­kon­čil. Bu­de­me sa za­obe­rať tým, čo si z to­ho mô­že­me od­niesť a bu­de­me tiež plá­no­vať ďal­šie dob­rod­ruž­stvá ľu­dí a ro­bo­tov. Ne­má­me zá­ujem vy­pát­rať a pot­res­tať ľu­dí, kto­rí zni­či­li hitchBO­Ta. Chce­me spo­mí­nať na to pek­né a bo­li by sme ra­di, ak by to is­té uro­bi­li aj os­tat­ní hitchBO­To­vi pria­te­lia," uvied­li ďa­lej na webstrán­ke. Vý­skum­ník Da­vid Smith sa pre CBC News vy­jad­ril, že ro­bot pri­šiel o nie­koľ­ko čas­tí. "Vie­me o tom, že mu chý­ba hla­va. Bol v zlom ča­se na zlom mies­te," skon­šta­to­val Smith.

Ro­bot, kto­ré­ho skonštruo­va­li spo­mí­na­ný Da­vid Smith a Frau­ke Zeller, ces­to­val vla­ni v le­te po Ka­na­de. Ten­to rok sa sto­pom pre­sú­val po Ne­mec­ku a Ho­lan­dsku. Krát­ko pred­tým, než ho zni­či­li, ho z au­ta vy­lo­ži­li Jes­se Wellens, kto­rý sa pres­lá­vil zá­bav­ný­mi vi­dea­mi, a je­ho ka­ma­rát Ed Bas­smas­ter. Ved­ci hitchBO­Ta zos­tro­ji­li, aby zis­ti­li, ako ľu­dia rea­gu­jú na ro­bo­tov a ako s ni­mi ko­mu­ni­ku­jú. Bol vy­ba­ve­ný ka­me­rou, mik­ro­fó­nom, rep­ro­duk­to­rom, 3G, Wi-Fi, GPS či LED ob­ra­zov­kou.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter