Chirurgické roboty zabíjali. Zapríčinili smrť 114 ľudí, spôsobili 1391 zranení

Ma­ga­zín The Re­gis­ter zve­rej­nil šta­tis­ti­ku, v kto­rej aka­de­mi­ci za­me­ra­li svo­ju po­zor­nosť na zdo­ku­men­to­va­nie zly­ha­ní chi­rur­gic­kých ro­bo­tov, vy­uží­va­ných na po­zí­cii asis­ten­tov po­čas roz­lič­ných ope­rač­ných zá­kro­kov.

V prie­be­hu ro­kov 2000 až 2013 bo­lo v Spo­je­ných štá­toch za­zna­me­na­ných spo­lu 114 úmr­tí, kto­ré za­prí­či­ni­la ume­lá in­te­li­gen­cia. Ok­rem to­ho ro­bo­ty spô­so­bi­li 8061 chýb, v dôs­led­ku kto­rých utr­pe­lo zra­ne­nia rôz­ne­ho roz­sa­hu 1391 pa­cien­tov. Ho­ci by sa moh­lo zdať, že ide o príl­iš vy­so­ké čís­la, v po­rov­na­ní s 1,7 mi­lió­na ús­peš­ných ope­rá­cií, pri kto­rých asis­to­va­li prá­ve chi­rur­gic­ké ro­bo­ty, to vô­bec nie je zlý vý­sle­dok.

K naj­čas­tej­ším zly­ha­niam pat­ri­lo úpl­né vy­pnu­tie ro­bo­ta up­ros­tred ope­rá­cie a nás­led­ná nes­chop­nosť ob­no­viť je­ho pre­vádz­ku ale­bo ne­fun­kčnosť op­tic­ké­ho sys­té­mu, dôs­led­kom čo­ho chi­rurg stra­til vý­hľad na zá­sa­ho­vú zó­nu. Prí­pad­ne z ro­bo­ta jed­no­du­cho nie­čo od­pad­lo, čo mu zne­mož­ni­lo pok­ra­čo­vať vo vý­ko­ne.

Zdroj: the­re­gis­ter.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter