Liečba tupozrakosti virtuálnou realitou slávi na Slovensku úspech

V má­jo­vom PC RE­VUE sme vás in­for­mo­va­li o re­vo­luč­nom spô­so­be lieč­by tu­poz­ra­kos­ti po­mo­cou vir­tuál­nej reali­ty, spros­tred­ko­va­nej 3D oku­liar­mi Ocu­lus Rift DK2 a po­čí­ta­čo­vou hrou Di­plo­pia. Lieč­ba pre­bie­ha od mar­ca toh­to ro­ka na UVEA Me­dik­li­nik v Mar­ti­ne a v ča­se na­šej re­por­tá­že eš­te vý­sled­ky ne­bo­li cel­kom jed­noz­nač­né.

Dnes sa už jas­ne ho­vo­rí o ús­pe­chu. Až 60 % pa­cien­tov do­sia­hlo po ukon­če­ní lieč­by zlep­še­nie vi­de­nia. V prie­me­re iš­lo o zlep­še­nie os­tros­ti o je­den, no v niek­to­rých prí­pa­doch aj o dva či tri riad­ky pri čí­ta­ní pís­men na ta­bu­li. Ide te­da o ob­jek­tív­ne vý­sled­ky a pa­cien­ti, kto­rí udá­va­li sub­jek­tív­ny po­cit zlep­še­nia, v praxi nep­reu­ká­za­ný, do toh­to vý­sled­ku ne­bo­li za­po­čí­ta­ní. V tes­to­va­nej sku­pi­ne pa­cien­tov sa zú­čas­tni­li všet­ky ve­ko­vé ka­te­gó­rie a preu­ká­za­lo sa, že u mlad­ších pa­cien­tov je ús­peš­nosť lieč­by vy­ššia. Poh­la­vie na efek­ti­vi­tu lieč­by pod­ľa všet­ké­ho ne­má vplyv.

Obrázok 2.png

Za­ují­ma­vé je, že sám vý­vo­jár hry Di­plo­pia sa z tu­poz­ra­kos­ti vy­lie­čil jej hra­ním. Pod­rob­nos­ti o tech­no­ló­gii a pod­sta­te vý­sku­mu sa doz­vie­te v člán­ku Lieč­ba vir­tuál­nou reali­tou na na­šom webe.

Obrázok 3.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter