LEXUS vdýchol život automobilu. Zobrazuje aktuálny tlkot srdca vodiča

Krea­tív­ne tech­no­lo­gic­ké od­de­le­nie M&C Saat­chi v spo­lup­rá­ci s aus­trál­skou po­boč­kou auto­mo­bil­ky Lexus vy­vi­nu­lo pr­vý auto­mo­bil na sve­te, kto­rý vy­ka­zu­je is­té znám­ky ži­vo­ta - po­čuť je­ho tl­kot sr­dca. Do­cie­li­lo sa to spo­je­ním vo­di­ča s vo­zid­lom.

Video:


Povrch mo­de­lu au­ta RC-F pok­rý­va elek­tro­lu­mi­nis­cen­čná far­ba, kto­rá vy­ža­ru­je svet­lo vždy, keď sa na­chá­dza pod elek­tric­kým na­pä­tím. Jed­not­li­vé pa­ne­ly, ta­kis­to pok­ry­té špe­ciál­nou far­bou, sú vzá­jom­ne pre­po­je­né elek­tric­kým ob­vo­dom. A prá­ve s tým­to ob­vo­dom spo­lup­ra­cu­jú sen­zo­ry, na kto­ré je na­po­je­ný šo­fér. V zá­vis­los­ti od ko­lí­sa­nia je­ho te­pu po­čas jaz­dy sa za­čne auto v rov­na­kom ryt­me roz­sve­co­vať ale­bo zha­sí­nať.

lexus_auto_tep.jpg

Zrej­me je len otáz­kou ča­su, ke­dy sa doč­ká­me auto­mo­bi­lov, kto­ré bu­dú schop­né do­kon­ca aj roz­poz­nať po­ci­ty vo­di­čov. Ta­ké­to vo­zid­lá by moh­li zvý­šiť bez­peč­nosť na ces­tách nap­rík­lad aj tým, že by de­te­go­va­li ag­re­sív­ne­ho vo­di­ča za vo­lan­tom, prí­pad­ne by za­brá­ni­li dôs­led­kom z hro­zia­ce­ho mik­ros­pán­ku.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter