Linus Torvalds sa naštval na umelú inteligenciu Gmailu

Li­nus Tor­valds, kto­rý koor­di­nu­je vý­voj li­nuxové­ho jad­ra pre­važ­ne e-mai­lom, ne­dáv­no na svo­jom úč­te na Goog­le+ ad­re­so­val ot­vo­re­ný list tí­mu Goog­le Gmail po tom, čo zis­til, že Gmail mu za­čal nes­práv­ne ozna­čo­vať ako spam množ­stvo správ elek­tro­nic­kej poš­ty vrá­ta­ne e-mai­lov od ľu­dí, kto­rí mu po­sie­la­jú op­ra­vy kó­du li­nuxové­ho ker­ne­la.

Vraj po tom, čo pre­šiel asi 3000 e-mai­lo­vých vlá­kien vo svo­jej spa­mo­vej schrán­ke, mu­sel ruč­ne ozna­čiť tak­mer 1190 vlá­kien správ ako „nie spam". Je to te­da už tak­mer 30 % chyb­ne ozna­če­ných správ, ho­ci ne­dáv­no sa Goog­le chvá­lil, že chyb­ná de­tek­cia pri­ja­tej sprá­vy ako spa­mu sa po­hy­bu­je oko­lo 0,05 %.

Tor­valds uvá­dza, že prob­lém sa za­čal prib­liž­ne v ča­se, keď Goog­le ozná­mil, že bu­de na de­tek­ciu spa­mu pou­ží­vať svo­ju tech­no­ló­giu ume­lej neu­ró­no­vej sie­te, kto­rá bu­de„de­te­go­vať a blo­ko­vať pre­dov­šet­kým zá­ker­ný spam". Do tej­to ka­te­gó­rie pod­ľa za­kla­da­te­ľa Li­nuxu za­hŕňa zrej­me aj poš­tu od vý­vo­já­rov li­nuxové­ho jad­ra.

Na ad­re­su Gmai­lu pou­žil aj ne­vy­be­ra­né slo­vá, „pre­to­že mie­ra chy­bo­vos­ti 20 per­cent pri de­tek­cii spa­mu zna­me­ná, že váš spa­mo­vý fil­ter je na­nič".

Zdroj: the­re­gis­ter.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter