Nový kalifornský výrobca elektromobilov chce konkurovať Tesle

V ro­ku 2014 bo­la v Ka­li­for­nii za­lo­že­ná spo­loč­nosť Fa­ra­day Fu­tu­re, kto­rá si da­la am­bi­cióz­ny cieľ - chce kon­ku­ro­vať vý­rob­co­vi elek­tro­mo­bi­lov Tes­la. Pr­vý, za­tiaľ ofi­ciál­ne ne­po­me­no­va­ný mo­del elek­tro­mo­bi­lu dos­tup­né­ho všet­kým by sa mal dos­tať do pre­da­ja v ro­ku 2017.

Spo­loč­nosť pril­áka­la do svo­jich slu­žieb už mno­ho exper­tov na elek­tric­ké au­tá vrá­ta­ne nie­koľ­kých bý­va­lých za­mes­tnan­cov Tes­ly. Na zve­rej­ne­nom zoz­na­me ľu­dí, kto­rí pre ňu pra­cu­jú, mož­no náj­sť nap­rík­lad Nic­ka Sam­pso­na, tvor­cu ša­si Mo­de­lu S, Sil­vu Hi­tio­vú, spo­lua­tor­ku vo­zid­la Che­vy Volt, či Por­te­ra Harri­sa, bý­va­lé­ho za­mes­tnan­ca Spa­ceX.

Pod­ľa niek­to­rých in­for­má­cií má mať ba­té­ria v no­vom elek­tro­mo­bi­le FF o 15 % vy­ššiu špe­ci­fic­kú ener­giu ako 85 kWh ba­té­ria v auto­mo­bi­le Tes­la Mo­del S (te­da zhru­ba 98 kWh) a bu­de zlo­že­ná z jed­not­li­vých člán­kov, kto­ré sa bu­dú dať jed­not­li­vo vy­me­niť, na­vy­še bu­dú od­ol­né pro­ti te­pel­ným úni­kom.

Nie je zná my ani di­zajn au­ta, za­tiaľ je­di­ná zve­rej­ne­ná fo­tog­ra­fia nep­rez­rá­dza ve­ľa. Ide o se­dan, kto­rý tro­chu pri­po­mí­na Mer­ce­des-Benz F 015. FF ho­vo­rí o vy­so­kej ko­nek­ti­vi­te a pok­ro­či­lých tech­no­ló­giách, ale nez­mie­ňu­je sa o auto­nóm­nom ria­de­ní.

Vy­bu­do­vať ús­peš­ný mo­del elek­tro­mo­bi­lu od nu­ly nie je jed­no­du­ché. Svo­je o tom ve­dia aj os­ved­če­né auto­mo­bil­ky. Pri­tom mo­del Fa­ra­day Fu­tu­re sa mu­sí nie­len dos­tať na trh, ale sa na ňom aj udr­žať. Uvi­dí­me, ako si spo­loč­nosť s tou­to ná­roč­nou úlo­hou po­ra­dí.

Zdroj: slas­hgear.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter