Exoskelety Panasonicu dajú ťažko pracujúcim robotníkom nadľudskú silu

Ja­pon­ská spo­loč­nosť Pa­na­so­nic ne­dáv­no ozná­mi­la, že za­čne pre­dá­vať exos­ke­le­ty ur­če­né pra­cov­ní­kom, kto­rí dví­ha­jú a pre­ná­ša­jú ťaž­ké pred­me­ty. Moh­li by tak pra­co­vať s men­ším ri­zi­kom zra­ne­nia. Pra­cov­ný exos­ke­let bol navr­hnu­tý v spo­lup­rá­ci s dcér­skou spo­loč­nos­ťou s náz­vom Ac­ti­ve­Link a má hmot­nosť o nie­čo viac ako 13 li­bier (ne­ce­lých 6 kg). Po pri­po­je­ní na chr­bát, steh­ná a no­hy pra­cov­ní­ka umož­ní niesť ďal­ších 33 li­bier nák­la­du (asi 15 kg). Prís­troj už otes­to­va­li skla­do­ví ma­ni­pu­lá­to­ri v Osa­ke a v sú­čas­nos­ti ho ove­ru­jú les­ní ro­bot­ní­ci v re­gió­ne.

Ho­ci exos­ke­le­ty bo­li pô­vod­ne ur­če­né na le­kár­ske a vo­jen­ské na­sa­de­nie, tech­no­ló­gia sa už dos­tá­va aj do iných ob­las­tí. Vý­znam by moh­la mať aj pre fy­zic­ky ťaž­ko pra­cu­jú­cich ro­bot­ní­kov.

Video:


Exos­ke­le­ty Pa­na­so­ni­cu s náz­vom Power Loa­der sú vy­ba­ve­né mo­to­rom z ľah­kých uh­lí­ko­vých vlá­kien a sen­zor­mi na ich ak­ti­vá­ciu v prí­pa­de, že ich no­si­teľ dví­ha či pre­ná­ša ob­jekt. Ak­ti­ve­Link však tes­tu­je aj ďal­ší, ove­ľa väč­ší exos­ke­let, kto­rý by mal umož­niť pre­ná­šať nák­lad s hmot­nos­ťou až 220 li­bier (oko­lo 100 kg).

O tech­no­ló­giu, kto­rá mô­že po­môcť ťaž­ko pra­cu­jú­cim za­mes­tnan­com a za­brá­niť ich zra­ne­niu, pre­ja­vi­li zá­uj­me aj iné fir­my. Nap­rík­lad ne­mec­ká auto­mo­bil­ka BMW v spo­lup­rá­ci s vý­skum­ník­mi z ob­las­ti er­go­nó­mie na Tech­nic­kej uni­ver­zi­te v Mní­cho­ve da­la svo­jim pra­cov­ní­kom zho­to­viť na mie­ru 3D tla­če­né or­to­pe­dic­ké za­ria­de­nia, kto­ré im po­má­ha­jú vy­ko­ná­vať opa­ku­jú­ce sa úko­ny.

noonee.jpg

Aj vý­rob­ca auto­mo­bi­lov Audi tes­tu­je no­si­teľ­né prís­tro­je Noo­nee, kto­ré pos­kyt­nú pod­po­ru pre pra­cov­ní­kov, kto­rí pri svo­jich pra­cov­ných úko­noch mu­sia byť čas­to v pod­re­pe.

Zdroj: nextbig­fu­tu­re.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter