Koniec asfaltových ciest? Holandská firma ich chce stavať z recyklovaných plastov

Väč­ši­nu dláž­de­ných ciest u nás i vo sve­te pok­rý­va as­falt. Ho­lan­dská spo­loč­nosť Vol­kerWes­sels sa však naz­dá­va, že voľ­ba toh­to sta­veb­né­ho ma­te­riá­lu ne­bo­la naj­šťas­tnej­šia, a uká­za­la svo­je pred­sta­vy o ces­tách z re­cyk­lo­va­né­ho plas­tu. Mož­no ich vy­bu­do­vať pod­stat­ne rých­lej­šie, ich ži­vot­nosť je dlh­šia a ne­vy­ža­du­jú ani ta­kú údr­žbu ako as­fal­to­vé ces­ty.

Tým sa však zoz­nam ich vý­hod ne­kon­čí. Lep­šie od­olá­va­jú aj extrém­nym tep­lo­tám (od -40 °C do 80 °C), sú trik­rát od­ol­nej­šie ko­ró­zii ako as­falt. Sta­vať by sa moh­li z pre­fab­ri­ko­va­ných di­elov, kla­de­ných na pies­ko­vý pod­klad. Keď­že ide o ľah­ší ma­te­riál, aj je­ho prep­ra­va by bo­la efek­tív­nej­šia. Do­ba vý­stav­by by sa skrá­ti­la z me­sia­cov na týž­dne. Lep­šie by sa dal vy­rie­šiť od­vod vo­dy a du­tý pries­tor vnút­ri by sa dal vy­užiť na rôz­ne ve­ci, nap­rík­lad na ve­de­nie káb­lov, pot­ru­bí, umies­tne­nie sen­zo­rov na úče­ly dop­ra­vy a pod.

Opo­me­núť ne­mož­no ani vý­ho­dy v ob­las­ti ži­vot­né­ho pros­tre­dia. Ke­by sa ces­ty sta­va­li z plas­to­vé­ho od­pa­du, zní­ži­la by sa zá­vis­losť od vý­ro­by as­fal­tu, kto­rá je spo­je­ná s vy­so­ký­mi emi­sia­mi uh­lí­ka. Pod­ľa fir­my ide až o 1,6 mil. ton CO2 roč­ne na ce­lom sve­te, čo sú 2 % všet­kých emi­sií z dop­ra­vy.

Ta­ký­to ma­te­riál by vo vzdia­le­nej­šej bu­dúc­nos­ti umož­nil reali­zo­vať aj niek­to­ré od­váž­ne ví­zie v ob­las­ti infra­štruk­tú­ry, ako je nap­rík­lad vý­ro­ba elek­tric­kej ener­gie či vy­hrie­va­né ces­ty, kto­ré by sa ne­pok­ry­li ľa­dom ani sne­hom.

Pro­jekt Plas­tic­Road je za­tiaľ vo fá­ze kon­cep­tu a v sú­čas­nos­ti Vol­kerWes­sels hľa­dá par­tne­rov, kto­rí mu po­mô­žu vy­vi­núť pro­to­typ a otes­to­vať ho. Spo­loč­nosť dú­fa, že pr­vá ta­ká­to pl­ne re­cyk­lo­va­ná ces­ta by sa moh­la reali­zo­vať do troch ro­kov. Zá­ujem už pre­ja­vi­lo mes­to Rot­ter­dam, kto­ré je horli­vým zá­stan­com udr­ža­teľ­ných tech­no­ló­gií.

Zdroj: giz­mag.com
the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter