Candle Charger nabije mobil z plameňa sviečky, FlameStower z táborového ohňa

Svieč­ka mô­že po­čas vý­pad­ku elek­tri­ny pos­lú­žiť nie­len na svie­te­nie, ale aj na na­bí­ja­nie mo­bil­né­ho te­le­fó­nu. Za­ria­de­nie Cand­le Char­ger, kto­ré bo­lo pred­sta­ve­né na por­tá­li Kic­kstar­ter, do­ká­že po­mo­cou ter­moe­lek­tric­ké­ho ge­ne­rá­to­ra pre­me­niť tep­lo z pla­me­ňa svieč­ky prib­liž­ne na 2,5 W elek­tric­kej ener­gie (pri na­pä­tí 5 V, max. 3,3 W). Pod­ľa je­ho tvor­cov ním mož­no cez port USB na­bí­jať mo­bil­né te­le­fó­ny, fo­toa­pa­rá­ty a ďal­šie mo­bil­né za­ria­de­nia.

Na­bí­jač­ka fun­gu­je tak, že sa ter­moe­lek­tric­ký ge­ne­rá­tor nain­šta­lu­je na dno hr­nca, kto­rý sa napl­ní vo­dou a po­tom sa pod ním umies­tni svieč­ka ale­bo ho­rák. Ta­kým­to spô­so­bom vraj mož­no za­bez­pe­čiť dos­ta­tok ener­gie na na­bi­tie dvoch iP­ho­nov.

Video:


Za­ria­de­nie vy­vi­nu­la spo­loč­nosť Stower, kto­rá už skôr pred­sta­vi­la pre­nos­nú ter­moe­lek­tric­kú na­bí­jač­ku Fla­meS­tower, kto­rá mô­že vy­užiť pla­meň kem­pin­go­vé­ho spo­rá­ka ale­bo tá­bo­ro­vý oheň.

candle_charger_2.jpg

Te­raz tvor­co­via hľa­da­jú pod­po­ru na fi­nan­co­va­nie vý­vo­ja za­ria­de­nia vhod­né­ho na pou­ži­tie vnút­ri na­mies­to tá­bo­rá­ka.

„Cand­le Char­ger je bez­peč­ná, kom­pak­tná a efek­tív­na mi­nia­túr­na elek­trá­reň, kto­rá pos­kyt­ne pre za­ria­de­nia USB elek­tri­nu na po­žia­da­nie v ča­se, keď ju ne­mož­no zís­kať zo sie­te," cha­rak­te­ri­zo­val za­ria­de­nie je­den z je­ho tvor­cov.

Video:


Za­ria­de­nie vy­uží­va jav zná­my ako Pel­tie­rov efekt, ku kto­ré­mu do­chá­dza pri tep­lot­ných roz­die­loch me­dzi dvo­ma ma­te­riál­mi. Kon­krét­ne pri ter­moe­lek­tric­kom ge­ne­ro­va­ní elek­tric­kej ener­gie sa vy­uží­va tep­lot­ný roz­diel me­dzi ma­te­riá­lom zo­hrie­va­ným svieč­kou a ma­te­riá­lom ochla­dzo­va­ným vo­dou.

Pod­ľa tvor­cov je na­pá­ja­nie z ich mo­du­lu kon­zis­ten­tné a dos­ta­toč­né na na­bi­tie smar­tfó­nu.

candle_charger_specs.jpg

Za­ria­de­nie pra­cu­je s kon­krét­nym ty­pom svieč­ky, kto­rá je sú­čas­ťou do­dáv­ky, no ma­lo by fun­go­vať s akou­koľ­vek svieč­kou za pred­pok­la­du, že má správ­nu veľ­kosť. Po­čas pou­ží­va­nia však tre­ba dopĺňať vo­du na udr­žia­va­nie tep­lot­né­ho gra­dien­tu.

Pred­pok­la­da­ná ce­na na­bí­jač­ky Cand­le Char­ger je 65 do­lá­rov. Do­dáv­ky by sa ma­li za­čať v de­cem­bri.

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter