Superauto Ludicrous od Tesly dokáže zrýchliť z nuly na 100 km/h za 2,8 sekundy

No­vé Lam­bor­ghi­ni Aven­ta­dor LP 750-4 Su­per­ve­lo­ce má váž­ne­ho kon­ku­ren­ta. Je ním naj­nov­šia ver­zia Mo­de­lu S od auto­mo­bil­ky Tes­la, kto­rá ne­sie ná­zov Lu­dic­rous. Ten­to mód elek­tric­ké­ho vo­zid­la do­ká­že zrý­chliť na 100 km/h za neu­ve­ri­teľ­ných 2,8 se­kun­dy.

Prez­ra­dil to ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Elon Musk. Zlep­še­ním ok­rem iné­ho preš­li aj ba­té­rie, kto­ré bu­dú dis­po­no­vať rov­no 90 kWh a vo­di­čom tak predĺžia do­jazd zhru­ba o 24 km. Vďa­ka to­mu mô­že no­vý Lu­dic­rous nie­len kon­ku­ro­vať sú­čas­ným su­pe­rau­tám iných zna­čiek, ale ich aj po­ra­ziť.

Ma­ji­te­lia elek­tric­ké­ho se­da­na Tes­la S P85D bu­dú môcť prejsť na „up­gra­do­va­nú" ver­ziu s 90 kWh ba­té­riou a in­šta­lá­ciou pr­vkov, kto­ré sú pot­reb­né na vy­uží­va­nie mó­du Lu­dic­rous, za 8 až 9-ti­síc USD, za­tiaľ čo ma­ji­te­lia no­vin­ky P90D za to is­té za­pla­tia až 10-ti­síc USD.

Zdroj: wired.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter