Real Virtuality dáva nahliadnuť do budúcnosti multiplayerových hier s VR

Exis­tu­je ve­ľa ná­pa­dov, ako bu­de fun­go­vať mul­tip­layer vo vir­tuál­nej reali­te, ale asi ani je­den z nich neu­mož­ňu­je osob­né inter­ak­cie s reál­ny­mi ľuď­mi, kto­rých stret­ne­me vo vir­tuál­nej reali­te.

Te­raz však v spo­lup­rá­ci me­dzi par­tner­mi Ar­ta­nim a Ken­zan Me­dia Labs vznik­la tech­no­ló­gia Real Vir­tua­li­ty, kto­rý sa nes­po­lie­ha na štan­dar­dné za­ria­de­nia a ka­me­ry, ale na vlast­ný roz­siah­ly sys­tém, kto­rý kom­bi­nu­je head­set na vir­tuál­nu reali­tu a za­chy­tá­va­nie po­hy­bu (mo­tion cap­tu­re) po­mo­cou infra­čer­ve­né­ho svet­la.

Spo­loč­nosť Ar­ta­nim sa pos­ta­ra­la o sní­ma­nie po­hy­bu, inter­ak­ciu v reál­nom ča­se, ani­má­cie a vý­voj sof­tvé­ru a Ken­zan do­dal scé­nog­ra­fiu a 3D vir­tuál­ne pros­tre­die.

Cie­ľom bo­lo vy­tvo­riť plat­for­mu na po­ten­ciál­ne vy­uži­tie v mú­zeách ale­bo iných roz­sia­hlej­ších pries­to­roch. Náv­štev­ní­ci by sa tak moh­li prejsť po dáv­nych pa­miat­kach, ako sú napr. chrá­my Mayov, sta­ro­ve­ký Rím. Moh­li by vir­tuál­ne za­žiť kľú­čo­vé oka­mi­hy v his­tó­rii kra­ji­ny, napr. sláv­ne bit­ky či vý­znam­né po­li­tic­ké mo­men­ty.

Video:


Na tes­to­va­nie plat­for­my zvo­li­li tvor­co­via pros­tre­die egyp­tskej hrob­ky. „Náv­štev­ní­ci mô­žu pres­kú­mať hrob­ku fa­raó­na pe­šo, os­vet­liť oko­lie vir­tuál­nou fak­ľou, kto­rú dr­žia v ru­ke, mož­ná je aj inter­ak­cia s pros­tre­dím, nap­rík­lad po dot­knu­tí sa špe­ci­fic­kých hie­rog­ly­fov sa zob­ra­zia kon­texto­vé in­for­má­cie," vy­svet­ľu­jú tvor­co­via.

Video:


Ta­ké­to zá­žit­ky by is­te pri­ví­ta­li aj hrá­či hier s vir­tuál­nou reali­tou. Je však nep­rav­de­po­dob­né, že sa sys­tém Real Vir­tua­li­ty dos­ta­ne do na­šich obý­va­čiek, je to­tiž ur­če­ný do roz­ľah­lých pries­to­rov. Pou­ží­va­te­lia sys­té­mu by ma­li mať mož­nosť voľ­ne sa po­hy­bo­vať v rám­ci fy­zic­ké­ho pries­to­ru, čo si vy­ža­du­je aj vy­tvo­re­nie di­gi­tál­ne­ho pries­to­ru v po­me­re 1:1 s tým fy­zic­kým. Kaž­do­pád­ne však ide o fas­ci­nu­jú­ci zá­ži­tok.

Zdroj: wired.co.uk
ar­ta­nim.ch


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter