Tenká solárna nabíjačka Solar Paper dodá šťavu vášmu telefónu kdekoľvek

Ho­ci na tr­hu je už viac dru­hov so­lár­nych pa­ne­lov na na­bí­ja­nie mo­bil­ných za­ria­de­ní, tie ma­lé sú má­lo účin­né a tie ob­jem­nej­šie za­sa nie je jed­no­du­ché zob­rať so se­bou do te­ré­nu. Spo­loč­nosť YOLK však te­raz pred­sta­vi­la kom­pak­tnú so­lár­nu na­bí­jač­ku So­lar Pa­per, kto­rá ge­ne­ru­je až 10 W ener­gie a na­priek to­mu má men­šiu hmot­nosť ako iP­ho­ne 6 Plus a je len o kú­sok dlh­šia a šir­šia.

Pod­ľa vy­jad­re­nia tvor­cov ide o „naj­ten­šiu a naj­ľah­šiu so­lár­nu na­bí­jač­ku". Jej roz­me­ry sú 9 × 19 × 1,1 cm a má hmot­nosť 120 g. So­lar Pa­per však nie je po­zo­ru­hod­ný len svo­ji­mi roz­mer­mi. Na roz­diel od väč­ši­ny so­lár­nych na­bí­ja­čiek na tr­hu ide o mo­du­lár­ne pa­ne­ly, kto­ré mož­no spo­jiť po­mo­cou mag­ne­tov. Vďa­ka mag­ne­tic­ké­mu rá­mu sa dá na­bí­jač­ka ľah­ko pri­pev­niť na ko­vo­vé povr­chy. Ak pot­re­bu­je­te viac ener­gie, mô­že­te spo­jiť až 4 pa­ne­ly, pri­čom kaž­dý z nich ge­ne­ru­je 2,5 W ener­gie, do­ved­na te­da mô­žu pos­kyt­núť až 10 W cez roz­hra­nie USB. Za sl­neč­né­ho dňa mô­že­te na­bí­jať rov­na­ko ako na­bí­jač­kou s 5 V/2 A - nap­rík­lad na­bi­tie iP­ho­nu 6 tr­vá 2,5 ho­di­ny.

solar_paper_2.jpg

So­lar Pa­per má za­bu­do­va­né aj niek­to­ré in­te­li­gen­tné fun­kcie. Net­re­ba ho ma­nuál­ne reš­tar­to­vať ako kon­ku­ren­čné na­bí­jač­ky, je to­tiž nap­rog­ra­mo­va­ný tak, že na­bí­ja­nie sa auto­ma­tic­ky ob­no­ví, ak na­bí­jač­ka de­te­gu­je sl­neč­né svet­lo.

Video:


So­lar Pa­per je vy­ba­ve­ný aj LCD dis­ple­jom, kto­rý zob­ra­zu­je ak­tuál­ne do­dá­va­ný prúd do pri­po­je­né­ho za­ria­de­nia. Pou­ží­va­teľ tak ľah­ko zis­tí, ako po­ča­sie, uhol sklo­nu a orien­tá­cia op­ro­ti sl­nku ov­plyv­ňu­jú na­bí­ja­cí prúd, a mô­že tak jed­no­du­cho nas­ta­viť naj­lep­šiu po­zí­ciu.

solar_paper_lcd.jpg

Spo­me­núť tre­ba aj ďal­šiu vý­hod­nú vlas­tnosť, kto­rou je vo­do­tes­nosť so stup­ňom kry­tia IP64. Na por­tá­li Kic­kstar­ter pre­bie­ha kam­paň na fi­nan­co­va­nie vý­ro­by na­bí­jač­ky, kto­rá sa stret­la s veľ­kým ús­pe­chom. Na vy­zbie­ra­nie cie­ľo­vej su­my 50 000 do­lá­rov sta­či­li dva dni.

solar_paper_3.jpg

V sú­čas­nos­ti už su­ma pre­siah­la 230 000 do­lá­rov a kam­paň potr­vá do 20. augus­ta. So­lar Pa­per bu­de k dis­po­zí­cii v troch va­rian­toch s vý­ko­nom 5, 7 ale­bo 10 W, te­da s dvo­ma, tro­mi ale­bo štyr­mi 2,5 W pa­nel­mi. Ce­ny sa po­hy­bu­jú od 69 do­lá­rov za zá­klad­ný 5 W mo­del až po 450 do­lá­rov za súp­ra­vu šty­roch 10 W so­lár­nych na­bí­ja­čiek. Pr­vá vár­ka na­bí­ja­čiek by sa ma­la k pris­pie­va­te­ľom dos­tať v sep­tem­bri 2015.

solar_paper_4.jpg

Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter