Svetelná terapia pomocou okuliarov Ayo nahradí prirodzené svetlo a skvalitní spánok

Pod­ľa niek­to­rých štú­dií sa ľu­dia cí­tia čo­raz viac una­ve­ní. Mô­že za to mo­der­ný ži­vot­ný št­ýl - má­lo po­hy­bu na čer­stvom vzdu­chu, pri­ve­ľa ča­su strá­ve­né­ho pred ob­ra­zov­ka­mi (te­le­ví­zo­ra, po­čí­ta­ča). No­vé za­ria­de­nie z ra­du wearab­les má po­môcť rie­šiť prá­ve ten­to prob­lém. Je­ho cie­ľom je to­tiž up­ra­viť a skva­lit­niť náš spá­nok.

ayo_2.jpeg

Oku­lia­re Ayo sa sí­ce po­do­ba­jú na bež­né oku­lia­re (a tak tro­chu pri­po­mí­na­jú Goog­le Glass), ale ma­jú inú úlo­hu. Za pou­ži­tia mod­ré­ho svet­la špe­ciál­nej frek­ven­cie, kto­ré za­sta­ví pro­duk­ciu me­la­to­ní­nu (hor­mó­nu vy­vo­lá­va­jú­ce­ho spá­nok) v moz­gu, ma­jú zvý­šiť hla­di­nu ener­gie v te­le.

Spo­lut­vor­ca oku­lia­rov Alek­san­dar Di­mit­rov tvr­dí, že ak si oku­lia­re Ayo za­lo­ží­te na 20 mi­nút nie­koľ­kok­rát den­ne, dos­ta­nú vás späť do rov­no­vá­hy a kaž­do­den­né­ho ryt­mu, do­da­jú ener­giu a na­vy­še vám po­mô­žu aj zla­diť váš rozvrh spán­ku s par­tne­rom, na per­so­na­li­zá­ciu tre­ba stiah­nuť bez­plat­nú ap­li­ká­ciu.

ayo_schema.png

Pri tvor­be toh­to gad­ge­tu sa vy­chá­dza­lo z poz­nat­kov chro­no­bio­ló­gie, štú­dia prí­rod­ných ryt­mov te­la. Uká­za­lo sa, že tie­to ryt­my sú čias­toč­ne ria­de­né svet­lom, kon­krét­ne mod­rým svet­lom, kto­ré Ayo vy­ža­ru­je. Ur­či­té čas­ti mod­ré­ho sve­tel­né­ho spek­tra za­sta­via tvor­bu me­la­to­ní­nu, a tak sa cí­ti­me ču­lej­ší a me­nej os­pa­lí. Prav­da, na ove­re­nie účin­kov oku­lia­rov bu­de pot­reb­né eš­te dôk­lad­né tes­to­va­nie.

Video:


Na tr­hu je aj iné za­ria­de­nie s po­dob­nou tech­no­ló­giou. Vo­lá sa Re-Ti­mer a je­ho úlo­hou je po­môcť ľu­ďom pre­ko­ná­vať prob­lé­my vzni­ka­jú­ce ča­so­vým po­su­nom pri ces­to­va­ní. Re-Ti­mer tro­chu pri­po­mí­na ly­žiarske oku­lia­re a kú­piť si ho mož­no za 299 do­lá­rov. Na kú­pu Ayo so štíh­ly­mi lí­nia­mi a mi­ni­ma­lis­tic­kým di­zaj­nom pos­ta­čí 169 do­lá­rov. Tá­to po­nu­ka však pla­tí len pre pre­dob­jed­náv­ky na por­tá­li In­die­go­go, pred­pok­la­da­ná ma­loob­chod­ná ce­na je ta­kis­to 299 do­lá­rov. Do­dáv­ky by sa ma­li za­čať v de­cem­bri 2015.

Zdroj: ozy.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter