USA: Solárne lietadlo odstavené až do augusta pre poškodené batérie

Lie­tad­lo So­lar Im­pul­se 2, po­há­ňa­né na svo­jej ces­te oko­lo sve­ta iba so­lár­nou ener­giou, mu­sí os­tať mi­ni­mál­ne nie­koľ­ko týž­dňov na ze­mi kvô­li poš­ko­de­ným ba­té­riám. Lie­tad­lo ne­dáv­no do­kon­či­lo naj­dlh­šiu eta­pu svo­jej ces­ty cez Ti­chý oceán na Ha­vaj­ské os­tro­vy, uvied­la agen­tú­ra AP.

Pod­ľa tech­ni­kov má nep­lá­no­va­né od­sta­ve­nie na sve­do­mí elek­tric­ká izo­lá­cia, kto­rá spô­so­bi­la pre­hria­tie ba­té­rií hneď v pr­vý deň ja­pon­sko-ha­vaj­skej eta­py le­tu. Tech­ni­ci v so­bo­tu in­for­mo­va­li, že si­tuáciu po­čas le­tu mo­ni­to­ro­va­li, av­šak na di­aľ­ku ne­ma­li mož­nosť ba­té­riu ochla­diť.

Lie­tad­lo tak nev­zliet­ne mi­ni­mál­ne tri týž­dne, čo je pred­pok­la­da­ný čas ne­vyh­nut­ný na vý­me­nu a op­ra­vu poš­ko­de­ných čas­tí. So­lár­ne lie­tad­lo pris­tá­lo na Ha­va­ji 3. jú­la po do­kon­če­ní 118-ho­di­no­vé­ho le­tu, kto­rý sú­čas­ne pre­ko­nal dov­te­daj­ší re­kord pre naj­dl­hší só­lo­vý let. Švaj­čiarsky pi­lot a spo­lu­zak­la­da­teľ pro­jek­tu An­dré Bor­schberg pris­tál v Ho­no­lu­lu pod­ľa or­ga­ni­zá­to­rov v "ideál­nom ča­se" - krát­ko po ús­vi­te. Po­čas pia­tich dní a no­cí - tak­mer 118 ho­dín - le­tu cvi­čil jo­gu a nes­pal viac ako 20 mi­nút na­raz. Zo svoj­ho se­dad­la, kto­ré má za­bu­do­va­né WC, ne­mo­hol vstať.

Jed­no­mies­tne lie­tad­lo So­lar Im­pul­se 2 za­ča­lo svo­ju ces­tu 9. mar­ca v Abú Za­bí, met­ro­po­le Spo­je­ných arab­ských emi­rá­tov. Pok­ra­čo­va­lo po­nad Omán, In­diu, Mjan­mar­sko a Čí­nu do Ja­pon­ska. Po pre­ko­na­ní Ti­ché­ho oceá­nu bu­de nas­le­do­vať pre­let USA a nás­led­ne At­lan­tic­ké­ho oceá­nu. Vlast­ný let má roz­de­le­ný na 12 etáp. Lie­tad­lo do­sa­hu­je rých­losť od 50 do 100 ki­lo­met­rov za ho­di­nu.

So­lár­ne lie­tad­lo po­čas le­tu oko­lo Ze­me strie­da­vo pi­lo­tu­jú za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti So­lar Im­pul­se An­dré Bor­schberg a je­ho ko­le­ga Bertrand Pic­card, kto­rí sa strie­da­jú na jed­not­li­vých eta­pách. Cie­ľom ob­le­tu Ze­me je do­ká­zať, že sa lie­tad­lo za­obí­de bez fo­síl­ne­ho pa­li­va, ako aj pro­pa­go­vať vy­uži­tie tzv. čis­tých tech­no­ló­gií.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter