Komerčné drony už dostali v Amerike zelenú, ale s limitmi

Kým pred ro­kom ma­lo po­vo­le­nie na ko­mer­čné le­ty len nie­koľ­ko pre­vádz­ko­va­te­ľov, ten­to rok sa ich po­čet zvý­šil na viac ako päť­sto. Na tom­to zoz­na­me mož­no náj­sť aj naj­väč­ší inter­ne­to­vý ob­chod v USA Ama­zon.

Ko­mer­čné dro­ny dos­ta­li ze­le­nú od Fe­de­rál­ne­ho úra­du pre le­tec­tvo (FAA), na­priek to­mu tre­ba rá­tať s is­tý­mi ob­me­dzenia­mi. Je ním nap­rík­lad to, že kaž­dé bez­pi­lot­né lie­tad­lo mu­sí byť ria­de­né člo­ve­kom-ope­rá­to­rom, kto­rý ho nes­mie po­čas ov­lá­da­nia stra­tiť z doh­ľa­du.

FAA už na jar toh­to ro­ka za­ča­la s tes­to­va­ním pou­ží­va­nia di­aľ­ko­vých dro­nov. V prí­pa­de, že by dos­ta­li po­vo­le­nie aj tie, za­ča­li by pl­niť auto­nóm­nu a di­aľ­ko­vú prá­cu, či už by iš­lo o mo­ni­to­ring ko­mu­ni­ká­cií, prí­pad­ne do­náš­ku ma­lých ba­lí­kov.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter