Smartfóny už čoskoro odhalia chorobu či tehotnosť

Ved­ci z Ha­no­ver­ské­ho cen­tra pre op­tic­ké tech­no­ló­gie (HOT) vy­vi­nu­li sen­zor pre smar­tfó­ny, po­zos­tá­va­jú­ci z op­tic­kých vlá­kien a op­tic­ké­ho fe­no­mé­nu tak­zva­nej povr­cho­vej plaz­mó­no­vej re­zo­nan­cie. Vďa­ka to­mu­to dô­my­sel­né­mu sní­ma­ču by sa smar­tfó­ny sta­li eš­te in­te­li­gen­tnej­ší­mi a naš­li by up­lat­ne­nie v rôz­nych bio­mo­le­ku­lár­nych tes­toch. Do­ká­za­li by sle­do­vať stav cuk­rov­ky u člo­ve­ka, ba do­kon­ca od­ha­liť te­ho­te­nosť.

Smar­tfón vy­ba­ve­ný ši­kov­ným sen­zo­rom a ap­li­ká­ciou by umož­ňo­val tes­to­vať te­les­né te­ku­ti­ny ako moč, krv, pot, sli­ny, prí­pad­ne aj dych. Na zá­kla­de vý­sled­kov v reál­nom ča­se by tak mo­hol smar­tfón nas­me­ro­vať svoj­ho ma­ji­te­ľa pod­ľa pot­re­by do ne­moc­ni­ce, k le­ká­ro­vi či do le­kár­ne.

Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter