Naše mozgy lenivejú. Digitálnou amnéziou trpí viac než 90 % používateľov internetu

Vznik inter­ne­tu zá­sad­ne ov­plyv­nil po­zi­tív­ne aj ne­ga­tív­ne ko­mu­ni­ká­ciu, ako aj prá­cu s in­for­má­cia­mi. Pod­ľa naj­nov­ších štú­dií spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab až 91,2 % pou­ží­va­te­ľov slú­ži web ako aké­si „roz­ší­re­nie moz­gu". Ide o ľu­dí spo­lie­ha­jú­cich sa na to, že si ne­mu­sia pa­mä­tať nič, čo si do­ká­žu ke­dy­koľ­vek náj­sť na Goog­li.

Vý­sled­ky pries­ku­mu uká­za­li, že prib­liž­ne po­lo­vi­ca pou­ží­va­te­ľov si zvyk­la, že aké­koľ­vek úda­je si mô­že pri­már­ne vy­hľa­dať na inter­ne­te, a to aj bez to­ho, že by sa vô­bec sna­ži­la si na ne spo­me­núť. Viac ako štvr­ti­na tých­to ľu­dí je do­kon­ca šťas­tná, že in­for­má­cie zís­ka­né z inter­ne­tu mô­že ih­neď po ich jed­no­ra­zo­vom vy­uži­tí za­bud­núť. Ta­ké­to sprá­va­nie od­bor­ní­ci ozna­či­li poj­mom di­gi­tál­na anam­né­za.

„Stra­ta schop­nos­ti čo­koľ­vek si za­pa­mä­tať ale­bo k to­mu svoj mo­zog sys­te­ma­tic­ky viesť mô­že úpl­ne zlik­vi­do­vať schop­nosť dl­ho­do­bo si udr­žať in­for­má­cie v pa­mä­ti," va­ru­je dok­tor­ka Ma­ria Wim­ber z Uni­ver­si­ty of Bir­min­gham. Člo­vek by sa mal te­da sna­žiť pred „goog­le­ním" as­poň tro­chu za­my­slieť.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter