Moderné senzory zabránia šoférovať opitým ľuďom. Odmerajú alkohol z výdychu či z krvi

Mož­no už onedl­ho si člo­vek pod vply­vom al­ko­ho­lu za vo­lant viac ne­sad­ne. Lep­šie po­ve­da­né sad­núť si bu­de môcť, no auto­mo­bil sa po naš­tar­to­va­ní ne­poh­ne. O bez­peč­nosť na ces­tách sa to­tiž pos­ta­rá dvo­ji­ca sen­zo­rov.

Až tre­ti­nu dop­rav­ných ne­hôd má na sve­do­mí al­ko­hol. Ame­ric­ká ná­rod­ná agen­tú­ra pre bez­peč­nosť NHTSA sa pre­to roz­hod­la vy­vi­núť mo­der­nú tech­no­ló­giu, kto­rá za­brá­ni pod­na­pi­tým vo­di­čom viesť vo­zid­lo.

Video:


Vy­ná­lez v po­do­be dvoch sní­ma­čov do­ká­že pros­tred­níc­tvom ana­lý­zy sve­tel­né­ho spek­tra de­te­go­vať al­ko­hol v dy­chu, ako aj v kr­vi vo­di­ča. Je­den sen­zor je umies­tne­ný na pa­lub­nej dos­ke pri vo­lan­te, dru­hý sa na­chá­dza na tla­čid­le štart/stop sys­té­mu. V prí­pa­de, že sen­zo­ry zis­tia prí­tom­nosť al­ko­ho­lu, auto­ma­tic­ky sa za­blo­ku­jú všet­ky elek­tric­ké sys­té­my. To bu­de mať za nás­le­dok, že sa šo­fér ne­bu­de môcť s vo­zid­lom roz­beh­núť. Mo­men­tál­ne sú bez­peč­nos­tné sní­ma­če tes­to­va­né na expe­ri­men­tál­nych auto­mo­bi­loch.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter