Fľaše s integrovaným čipom NFC umožnia overiť originalitu koňaku

Ako roz­lí­šiť ori­gi­nál­ny ko­ňak od je­ho nek­va­lit­nej náh­rad­ky vo fal­šo­va­nej fľa­ši? Do­te­raz na to bol pot­reb­ný nas­lo­vov­za­tý zna­lec, no zdá sa, že v bu­dúc­nos­ti nám bu­de sta­čiť smar­tfón s An­droi­dom a čip NFC.

Ak to ná­ho­dou ne­vie­te, ko­ňak je lie­ho­vi­na vy­ro­be­ná z des­ti­lo­va­né­ho ví­na. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov zre­nie kva­lit­né­ho ko­ňa­ku tr­vá šesť ro­kov, no niek­to­ré me­nej dra­hé dru­hy mô­žu zrieť aj krat­ší čas, pri­čom správ­ny vzhľad sa do­siah­ne in­fú­ziou s ka­ra­me­lo­vým sfar­be­ním. Fran­cúz­sky vý­rob­ca Ré­my Mar­tin sa hr­dí tým, že vše­tok je­ho ko­ňak zre­je naj­me­nej 10 ro­kov. Sa­moz­rej­me, za ta­kú­to lie­ho­vi­nu tre­ba pat­rič­ne za­pla­tiť. Je te­da dô­le­ži­té, aby bo­lo mož­né ove­riť jej auten­tic­kosť.

Pre­to Ré­my Mar­tin za­čal vy­rá­bať no­vé „pri­po­je­né" (con­nec­ted) fľa­še s tech­no­ló­giou High Se­cu­ri­ty NFC, vy­vi­nu­tou spo­loč­nos­ťou Se­lin­ko. Ako už ná­zov na­po­ve­dá, fľa­še bu­dú vy­ba­ve­né či­pom NFC, kto­rý má ga­ran­to­vať čer­stvosť a ori­gi­na­li­tu. Čip NFC je umies­tne­ný na vr­chná­ku, pre­to­že tam sa dá naj­ľah­šie pril­ožiť smar­tfón, kto­rý pre­čí­ta znač­ku.

Ok­rem auten­tic­kos­ti po­mô­že čip NFC v kom­bi­ná­cii s asy­met­ric­kým šif­ro­va­ním zis­tiť aj to, či už bo­la fľa­ša ot­vo­re­ná. Pri ot­vo­re­ní fľa­še to­tiž dôj­de k zlo­me­niu an­té­ny NFC, čo bu­de mož­né de­te­go­vať. In­teg­ro­va­ný čip NFC vy­dá iný sig­nál, ozna­ču­jú­ci zme­nu sta­vu z „uzav­re­té­ho" na „ot­vo­re­ný".

Video:


In­te­li­gen­tné fľa­še sa dos­ta­nú na trh v tom­to ro­ku na je­seň v Čí­ne. Za­tiaľ ne­ved­no, ke­dy sa ob­ja­via aj v ďal­ších re­gió­noch.

Zdroj: geek.com
bu­si­nesswire.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter