Tínedžeri zhotovili revolučnú kľučku na dvere s automaticky antibakteriálnymi účinkami

Pri chy­ta­ní špi­na­vých kľu­čiek nap­rík­lad na ve­rej­ných toa­le­tách pri­chá­dza­me do sty­ku s mi­liar­da­mi bak­té­rií. Vy­hnúť sa to­mu mô­že po­môcť vy­ná­lez dvoch hon­gkon­ských tí­ne­dže­rov.

Sum Ming Wong (17) a Kin Pong Li (18) pred­sta­vi­li ši­kov­nú kľuč­ku na dve­re, kto­rá po­nú­ka lac­ný, ale so­fis­ti­ko­va­ný spô­sob auto­ma­tic­kej de­zin­fek­cie. A ako to fun­gu­je? Kľuč­ka v po­do­be skle­nej tru­bi­ce je po­tiah­nu­tá oxidom ti­ta­ni­či­tým, mi­ne­rál­nou lát­kou, kto­rá sa pou­ží­va v niek­to­rých ma­liar­skych far­bách či kré­moch na opa­ľo­va­nie. V spo­je­ní s ultra­fia­lo­vým žia­re­ním má to­tiž anti­bak­te­riál­ne účin­ky.

Vzhľa­dom na to, že na kľuč­ky v bež­ných pod­mien­kach ne­pô­so­bí ultra­fia­lo­vé žia­re­nie, chlap­ci mu­se­li je­ho zdroj pri­dať. Do tru­bi­ce z čí­re­ho sk­la umies­tni­li sil­né LED svet­lo, kto­ré ak­ti­vu­je oxid ti­ta­ni­či­tý, schop­ný za­bí­jať bak­té­rie.

LED svet­lo však pot­re­bu­je elek­tric­kú ener­giu. Pre­to Wong a Li umies­tni­li na dve­re za­ria­de­nie schop­né pre­mie­ňať ener­giu z ot­vá­ra­nia a za­tvá­ra­nia dve­rí na elek­tri­nu, tak­že LED na fun­go­va­nie ne­pot­re­bu­je von­kaj­ší zdroj ener­gie.

Vý­ro­ba ta­kej­to kľuč­ky so sa­mo­de­zin­fek­čným sys­té­mom by ma­la vy­jsť iba na 13 do­lá­rov.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter