Nový vesmírny superfotoaparát pomôže objasniť zrýchľovanie rozpínania vesmíru

Vie­me, že ves­mír sa roz­pí­na zrý­chľu­jú­cim sa tem­pom, no je stá­le zá­ha­dou, čo ten­to rast spô­so­bu­je. Asi naj­prav­de­po­dob­nej­šie vy­svet­le­nie je pô­so­be­nie zvláš­tnej si­ly, na­zý­va­nej aj „tem­ná ener­gia". No­vý as­tro­no­mic­ký nás­troj Phy­sics of the Ac­ce­le­ra­ting Uni­ver­se Ca­me­ra (PAU­Cam) te­raz bu­de hľa­dať od­po­ve­de ma­po­va­ním ves­mí­ru ino­va­tív­nym spô­so­bom.

V 90. ro­koch mi­nu­lé­ho sto­ro­čia, keď as­tro­nó­mo­via štu­do­va­li vy­bu­chu­jú­ce hviez­dy (su­per­no­vy) v ďa­le­kých ga­laxiách, zis­ti­li, že expan­zia ves­mí­ru sa zrý­chľu­je. Bo­lo to prek­va­pu­jú­ce, pre­to­že dov­te­dy sa pred­pok­la­da­lo, že roz­pí­na­nie sa, nao­pak, spo­ma­ľu­je. Keď­že ved­ci ne­ma­li na­po­rú­dzi ni­ja­ké rie­še­nie, pri­pí­sa­li to­to roz­pí­na­nie ta­jom­nej si­le, tem­nej ener­gii. Od­vte­dy preš­li dve de­sať­ro­čia a my stá­le ne­vie­me, čo je tem­ná ener­gia, ho­ci pod­ľa pred­pok­la­dov tvo­rí až 71 % všet­kej ener­gie vo ves­mí­re.

accelerated_expansion_universe.jpg

Je­di­ný spô­sob, ako to zis­tiť, je po­zo­ro­va­nie. Kon­zor­cium špa­niel­skych vý­skum­ných in­šti­tú­cií po šies­tich ro­koch prác na návr­hu a konštruk­cii fo­toa­pa­rá­tu PAU­Cam v jú­ni ús­peš­ne otes­to­va­lo v ob­servat­ór­iu La Pal­ma na Ka­nár­skych os­tro­voch je­ho spo­lup­rá­cu s te­les­ko­pom Willia­ma Hersche­la. In­for­má­cie za­chy­te­né fo­toa­pa­rá­tom PAU­Cam bu­de vy­uží­vať me­dzi­ná­rod­ný tím ved­cov na koz­mo­lo­gic­ké vý­poč­ty a zos­ta­ve­nie uni­kát­nej ma­py zná­zor­ňu­jú­cej us­po­ria­da­nie ga­laxií vo ves­mí­re.

Ves­mír­ny su­per­fo­toa­pa­rát, kto­rý je zlo­že­ný z 18 sní­ma­čov CCD a bu­de za­zna­me­ná­vať po­zí­cie prib­liž­ne 50 000 ves­mír­nych ob­jek­tov na­raz, by mo­hol te­raz vr­hnúť svet­lo na to, čo je to tem­ná hmo­ta a ako sa ves­mír vy­vi­nul. Ok­rem to­ho, že bu­de ma­po­vať ob­jek­ty, bu­de po­mo­cou 6 ši­ro­ko­pás­mo­vých a 40 úz­ko­pás­mo­vých filtrov ur­čo­vať aj ich spek­trál­ne zlo­že­nie.

PAU­Cam umož­ní koz­mo­ló­gom tes­to­vať svo­je mo­de­ly stav­by ga­laxií a zho­to­viť po­čí­ta­čo­vé mo­de­ly vý­vo­ja ves­mí­ru, čo by moh­lo po­môcť pri zis­ťo­va­ní roz­lo­že­nia tem­nej hmo­ty, kto­rú ne­mô­že­me pria­mo vi­dieť. Do no­vé­ho za­ria­de­nia ved­ci vkla­da­jú veľ­ké ná­de­je, moh­lo by pri­niesť od­po­ve­de na otáz­ky tý­ka­jú­ce sa štruk­tú­ry ga­laxií a zrý­chľu­jú­cej sa expan­zie ves­mí­ru.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter