Solárne lietadlo prekonalo ďalší rekord

Švaj­čiarsky pi­lot An­dré Bor­schberg pre­ko­nal s lie­tad­lom na so­lár­ny po­hon So­lar Im­pul­se 2 re­kord pre naj­dlh­šie tr­va­jú­ci só­lo­vý let bez do­tan­ko­va­nia. Po­da­ri­lo sa mu to po­čas ak­tuál­nej eta­py ces­ty oko­lo sve­ta z ja­pon­skej Na­go­je na Ha­vaj, kam by mal do­ra­ziť v pia­tok mies­tne­ho ča­su. Do­te­raj­ší re­kord mal hod­no­tu 76 ho­dín a 45 mi­nút a vy­tvo­ril ho v ro­ku 2006 Ame­ri­čan Ste­ve Fos­sett po­čas non­stop le­tu oko­lo sve­ta, kto­rý me­ral 41 467 ki­lo­met­rov. Bor­schberg za ten­to čas pre­ko­nal vzdia­le­nosť prib­liž­ne 5500 ki­lo­met­rov. Cel­ko­vo by mal je­ho let tr­vať 120 ho­dín.

So­lar Im­pul­se 2 má roz­pä­tie krí­del 72 met­rov, vá­ži však iba 2,3 to­ny. Po­čas jed­not­li­vých etáp sa v kok­pi­te strie­da­jú dva­ja pi­lo­ti, An­dré Bor­schberg a Bertrand Pic­card, pri­čom v lie­tad­le je vždy len je­den z nich. Ich let oko­lo Ze­me od­štar­to­val 9. mar­ca v Abú Za­bí v Spo­je­ných arab­ských emi­rá­toch a pô­vod­ne mal tr­vať päť me­sia­cov. Pr­vá eta­pa ma­la cieľ v Omá­ne, od­kiaľ sa lie­tad­lo cez Arab­ské mo­re dos­ta­lo do In­die.

Po­čas toh­to le­tu vy­tvo­ril Pic­card re­kord pre naj­dl­hší nep­re­ru­šo­va­ný let na so­lár­ny po­hon, keď pre­le­tel 1 468 ki­lo­met­rov. Ten is­tý pi­lot po­tom vy­tvo­ril aj rých­lost­ný re­kord pre so­lár­ne lie­tad­lo, keď po­čas le­tu z Vá­rá­na­sí do Man­da­lay v Mjan­mar­sku do­sia­hol rých­losť 216 ki­lo­met­rov za ho­di­nu. Z Mjan­mar­ska pok­ra­čo­va­la tra­sa do Čí­ny, od­kiaľ mal Bor­schberg za šesť dní bez pau­zy pre­le­tieť z Nan­kin­gu na Ha­vaj.

Pre ne­priaz­ni­vé po­ča­sie však mu­sel pris­táť v Na­go­ji, kde lie­tad­lo nás­led­ne strá­vi­lo tak­mer me­siac. Po Ha­va­ji bu­dú ďal­šie me­dzip­ris­tá­tia v USA a buď v juž­nej Euró­pe ale­bo Ma­ro­ku, pri­čom cie­ľom je spo­mí­na­né Abú Za­bí. Za­stáv­ky vy­uží­va­jú na od­dych pi­lo­tov, údr­žbu lie­tad­la a tiež ší­re­nie in­for­má­cií o so­lár­nej ener­gii.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter