Robotický murár Hadrián s výkonom tisíc tehiel za hodinu postaví dom za dva dni

Zruč­nosť ro­bo­tov sa us­ta­vič­ne zdo­ko­na­ľu­je. To mô­že mať v bu­dúc­nos­ti za nás­le­dok úpl­né prev­za­tie ľud­skej zod­po­ved­nos­ti v rám­ci is­tých pra­cov­ných po­zí­cií ro­bot­mi.

Po ro­bo­tic­kom ku­chá­ro­vi, chi­rur­go­vi či zá­chra­ná­ro­vi sa ob­ja­vil ro­bot-mu­rár, kto­rý do­ká­že pos­ta­viť dom za neu­ve­ri­teľ­ne krát­ky čas - za dva dni. Zos­tro­jil ho aus­trál­sky in­ži­nier Marc Pi­vac. Ro­bo­ta po­me­no­val Ha­drián pod­ľa rím­ske­ho ci­sá­ra, kto­rý dal pos­ta­viť Ha­driá­nov val vo Veľ­kej Bri­tá­nii.

Ha­drián si so stav­bou do­mu po­ra­dí sku­toč­ne ľah­ko. Sta­čí mu nah­rať 3D plán bu­do­vy v niek­to­rom for­má­te CAD, kto­rým sa ria­di ce­lý čas. Sám si vy­po­čí­ta po­lo­hu kaž­dej teh­ly, na­re­že si ju pod­ľa pot­re­by a pos­tup­ne kla­die na se­ba. Do­kon­ca ne­chá pries­tor aj na pot­ru­bie či káb­le. Ta­kým­to spô­so­bom do­ká­že po­lo­žiť prib­liž­ne ti­síc te­hál za ho­di­nu, vy­chá­dza to te­da na 3-4 se­kun­dy na jed­nu teh­lu. Keď­že je schop­ný pra­co­vať až 24 ho­dín den­ne, za rok by ta­kým­to tem­pom pos­ta­viť až 150 do­mov. A to je už čo po­ve­dať.

hadrian2.jpg

In­špi­rá­ciou pre Pi­va­ca sa sta­la krí­za mu­rá­rov v Per­the v ro­ku 2005. „Ne­má­me nič pro­ti mu­rá­rom. Prob­lém je, že ich prie­mer­ný vek ras­tie a je zlo­ži­té do toh­to prie­mys­lu pril­ákať mla­dých," vy­svet­ľu­je. „Ľudia klád­li teh­ly ruč­ne prib­liž­ne 6000 ro­kov a od čias prie­my­sel­nej re­vo­lú­cie sa ten­to pro­ces sna­ži­li za­uto­ma­ti­zo­vať. Na­chá­dza­me sa v tech­nic­kom bo­de, kde nás tech­no­ló­gia po­su­nu­la na úro­veň, keď je to ko­neč­ne mož­né," do­dá­va Pi­vac.

Ro­bo­tic­ký mu­rár Ha­drián má za se­bou de­sať­roč­ný vý­voj, no stá­le je na ňom čo zlep­šo­vať. Do pro­ce­su dis­tri­bú­cie by sa mal dos­tať naj­prv v zá­pad­nej Aus­trá­lii a nás­led­ne by sa mo­hol roz­ší­riť do ce­lé­ho sve­ta.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter