Solárne lietadlo je v Tichom oceáne za bodom návratu, čaká ho 5 dní a nocí letu

Švaj­čiarske expe­ri­men­tál­ne lie­tad­lo So­lar Im­pul­se 2 (Si2), kto­ré v ne­de­ľu o 20.03 SELČ od­štar­to­va­lo z Ja­pon­ska po me­sač­nej pres­táv­ke vy­nú­te­nej ne­priaz­ni­vým po­ča­sím, už prek­ro­či­lo "bod, za kto­rým nie je náv­ra­tu", in­for­mo­va­la dnes BBC.

"An­dré Bor­schberg prek­ro­čil bod, za kto­rým nie je náv­ra­tu, a te­raz mu­sí do­tiah­nuť tých­to päť dní a päť no­cí le­tu do kon­ca," uvied­la spo­loč­nosť So­lar Im­pul­se na svo­jej webo­vej strán­ke. Oča­ká­va sa, že mu ces­ta na Ha­vaj potr­vá 120 ho­dín.

Pr­vý po­kus o pre­let cez oceán sa skon­čil po zme­ne pred­po­ve­di po­ča­sia, kto­rá si vy­nú­ti­la nep­lá­no­va­né pris­tá­tie v Ja­pon­sku. Ďal­ší po­kus o štart mi­nu­lý uto­rok zru­ši­li na pos­led­nú chví­ľu v oba­ve z pod­mie­nok le­tu.

Ak pi­lot us­pe­je, bu­de to naj­dlh­šie tr­va­jú­ci só­lo­vý let v de­ji­nách le­tec­tva a sú­čas­ne naj­dlh­šia vzdia­le­nosť, kto­rú pre­le­tel stroj po­há­ňa­ný iba sl­neč­nou ener­giou.

Pre­let cez Ti­chý oceán je ôs­mou čas­ťou ces­ty lie­tad­la So­lar Im­pul­se 2 oko­lo sve­ta. Tá­to eta­pa sa však uká­za­la byť naj­zlo­ži­tej­šia a pos­tih­li ju týž­dne od­kla­dov.

Švaj­čiarsky pi­lot a spo­lu­zak­la­da­teľ spo­loč­nos­ti So­lar Im­pul­se An­dré Bor­schberg, kto­rý lie­tad­lo te­raz pi­lo­tu­je, mal pô­vod­ne za­čať tú­to eta­pu ces­ty v čín­skom Nan­kin­gu. Strá­vil tam týž­dne ča­ka­ním na lep­šie po­ča­sie a po­tom sa 31. má­ja vy­dal na ces­tu. Zhor­še­nie pred­po­ve­di po­ča­sia po nie­koľ­kých ho­di­nách le­tu ho však pri­nú­ti­lo pris­táť v Ja­pon­sku.

V dôs­led­ku se­zó­ny daž­ďov ča­kal v Na­go­ji veľ­mi dl­ho - te­raz mu však me­teo­ro­ló­go­via da­li ze­le­nú. Ho­vor­ca spo­loč­nos­ti po­ve­dal, že pi­lot po­le­tí na Ha­vaj naj­krat­šou ces­tou cez oceán.
Ak by so­lár­ne ba­té­rie stro­ja ne­na­čer­pa­li po­čas dňa dos­ta­tok ener­gie na noč­ný let, pi­lot má pre všet­ky prí­pa­dy so se­bou čln a dos­ta­tok zá­sob na nie­koľ­ko dní, kým by preň­ho je­ho tím ne­pos­lal ne­ja­kú loď. Všet­ci však dú­fa­jú, že k to­mu ne­dôj­de.

Ce­lý te­raj­ší let strá­vi pri­pú­ta­ný v se­dač­ke pi­lot­nej ka­bí­ny, kto­rá má veľ­kosť te­le­fón­nej búd­ky, na­pí­sa­la BBC. Bu­de môcť spať iba krát­ko, vždy naj­viac 20 mi­nút, po­ve­dal však, že vy­uži­je jo­gu a me­di­tá­ciu, aby sa cí­til po­čas ces­ty po­hodl­ne.

Ak do­ra­zí na Ha­vaj, lie­tad­lo bu­de pok­ra­čo­vať v ces­te oko­lo sve­ta. Av­šak po­čas le­tu z Ha­va­ja na ame­ric­kú pev­ni­nu ho bu­de pi­lo­to­vať Bertrand Pic­card. Lie­tad­lo by ma­lo ukon­čiť ces­tu oko­lo sve­ta pre­le­tom zo Se­ver­nej Ame­ri­ky cez At­lan­tic­ký oceán, ideál­ne pred augus­tom, keď bu­de vr­cho­liť hu­ri­ká­no­vá se­zó­na.

Cie­ľom ob­le­tu Ze­me je do­ká­zať, že sa lie­tad­lo za­obí­de bez fo­síl­ne­ho pa­li­va, ako aj pro­pa­go­vať vy­uži­tie tzv. čis­tých tech­no­ló­gií. Pro­to­typ so­lár­ne­ho lie­tad­la vá­ži vďa­ka ľah­kej konštruk­cii z uh­lí­ko­vých vlá­kien len oko­lo 1600 ki­log­ra­mov. Po­há­ňa­jú ho šty­ri elek­tric­ké mo­to­ry a je navr­hnu­té tak, aby moh­lo le­tieť aj v no­ci. Má vy­še 17.000 so­lár­nych člán­kov a vy­so­ko­vý­kon­né ba­té­rie, kto­ré do­ká­žu aku­mu­lo­vať nad­by­toč­nú ener­giu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter