Samoriadiace autá od Googlu vyrazili po prvýkrát na verejné cesty

Spo­loč­nosť Goog­le za­ča­la s ces­tný­mi tes­ta­mi vlas­tných vo­zi­diel s pl­noauto­ma­ti­zo­va­ným ria­de­ním. Je to po pr­vý raz, čo sa tie­to sa­mo­ria­dia­ce auto­mo­bi­ly dos­ta­li na ve­rej­né ces­ty. Mož­no ich za­zrieť v oko­lí mes­ta Moun­tain View v ka­li­for­nskom Si­li­con Valley.

auta_google2.jpg

Auto­nóm­ne auto­mo­bi­ly od Goog­lu sú navr­hnu­té inak, ako bol pô­vod­ný plán spo­loč­nos­ti spred ro­ka. Ma­jú to­tiž od­strá­ni­teľ­ný vo­lant, ply­no­vý a br­zdo­vý pe­dál. Spo­lu 25 tes­to­va­ných pro­to­ty­pov spá­ja rov­na­ký sof­tvér, ako má up­ra­ve­ná ver­zia vo­zi­diel Lexus.


Sa­mo­ria­dia­ce vo­zid­lá mô­žu v rám­ci tes­to­va­nia jaz­diť maximál­nou rých­los­ťou 40 km/h, a to len na mies­tach, kto­ré má Goog­le dôk­lad­ne zma­po­va­né. Z bez­peč­nos­tných dô­vo­dov však v kaž­dom vo­zid­le mu­sí se­dieť aj vo­dič, kto­rý v prí­pa­de pot­re­by za­siah­ne do ria­de­nia.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter