Po hoverboarde už aj hoverbike. O lietajúcu motorku má záujem americká armáda

Ľud­ská túž­ba lie­tať sa sta­la na­toľ­ko sil­nou in­špi­rá­ciou pre tech­no­lo­gic­ký vý­voj, že vzná­ša­jú­ci sa ho­ver­board ne­bu­de je­di­ný re­vo­luč­ný dop­rav­ný pros­trie­dok, kto­rý pri­ne­sie blíz­ka bu­dúc­nosť. Ďal­ším v po­ra­dí je tak­zva­ný ho­ver­bi­ke, te­da lie­ta­jú­ca mo­tor­ka.

hoverbike.jpg

V sú­čas­nos­ti sa vý­vo­jom ho­ver­bi­keu za­obe­ra­jú dva pro­jek­ty. Je­den prip­ra­vu­je spo­loč­nosť Aero-X, kto­rá chce svoj vy­ná­lez uviesť na trh už v ro­ku 2017, dru­hou fir­mou je Malloy Aero­nau­tics. Zá­ujem o tie­to net­ra­dič­né stro­je pre­ja­vi­la ame­ric­ká ar­má­da a mi­nis­ter­stvo ob­ra­ny USA, kto­ré sa roz­hod­li pro­jek­ty pod­po­riť aj fi­nan­čne.

Video:


Ho­ver­bi­ke po­dob­ne ako vr­tuľ­ník do­ká­že vzliet­nuť kol­mo na­hor, vy­sta­čí si však pri tom s ove­ľa men­šou plo­chou. Ok­rem iné­ho ro­to­ry ho­ver­bi­keu sú za­kry­té, čo za­ru­ču­je väč­šiu bez­peč­nosť. Svo­jím di­zaj­nom aj fun­kčnos­ťou pri­po­mí­na lie­ta­jú­ca mo­tor­ka prá­ve dro­ny. Pr­vot­ný plán jej konštruk­cie po­čí­tal len s dvo­ma ro­tor­mi, kto­ré však neu­mož­ni­li dos­ta­toč­nú sta­bi­li­tu stro­ja, pre­to sa ďal­šie dva ro­to­ry pri­da­li.

Video:


Lie­ta­jú­ce mo­tor­ky ma­jú mo­men­tál­ne pred se­bou le­to­vé skúš­ky, sa­moz­rej­me, naj­prv bez po­sád­ky. Pos­tup­ne sa však rá­ta aj so zos­tro­je­ním špe­ciál­nej ver­zie pre ar­má­du. De­tail­nej­šie špe­ci­fi­ká­cie o tom­to aty­pic­kom dop­rav­nom pros­tried­ku za­tiaľ nie sú zná­me.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter