V Japonsku oslávili prvú svadbu robotov

V ja­pon­skom To­kiu sa cez ví­kend us­ku­toč­ni­la pr­vá svad­ba dvoch ro­bo­tov, na kto­rej ne­chý­bal tra­dič­ný bozk no­vo­man­že­lov ani bie­le sva­dob­né ša­ty a pos­cho­do­vá tor­ta. In­for­mo­val o tom dnes brit­ský den­ník Dai­ly Te­leg­raph.

Že­ních, mo­hut­ný strie­bor­no-čer­ve­ný ro­bot Frois, bol po­čas ob­ra­du oz­do­be­ný tma­vým mo­tý­li­kom. Je­ho nas­tá­va­jú­ca, hu­ma­noid­ná "ro­bot­ka" Yuri­kin, sa vy­pa­rá­di­la do dl­hých bie­lych šiat s veľ­kou hod­váb­nou maš­ľou a da­la si uro­biť aj sláv­nost­ný účes. 

svatba_roboty2.jpg

Keď nas­tal čas na tra­dič­ný bozk no­vo­man­že­lov, Frois vy­su­nul z úst po­div­ný dl­hý "ja­zyk" za­kon­če­ný strie­bor­ným dis­kom, kto­rý - po ur­či­tých ťaž­kos­tiach a za po­mo­ci ľud­ské­ho asis­ten­ta - na­po­kon pril­ožil na ús­ta svo­jej vy­vo­le­nej.

Na so­bot­ňaj­šej svad­be sa zú­čas­tni­lo asi 100 poz­va­ných hos­tí, kto­rí si mu­se­li za­pla­tiť vstu­pen­ku. Mla­do­man­že­lom priš­lo za­gra­tu­lo­vať a za­tan­co­vať aj via­ce­ro ďal­ších ro­bo­tov. Na prie­beh ob­ra­du do­ze­ral Pep­per, no­vý hu­ma­noid­ný ro­bot, vy­vi­nu­tý spo­loč­nos­ťa­mi Al­de­ba­ran Ro­bo­tics a Sof­tBank.

Po skon­če­ní so­bá­ša nas­le­do­va­la ob­vyk­lá sva­dob­ná hos­ti­na, na kto­rej ne­chý­ba­li šted­ré švéd­ske sto­ly.

Už pred pia­ti­mi rok­mi sa v To­kiu us­ku­toč­ni­la sva­dob­ný ob­rad, kto­rý vie­dol hu­ma­noid­ný ro­bot me­nom I-Fai­ry. Svo­je man­žel­ské sľu­by si pred ním spe­ča­til sku­toč­ný ľud­ský pár z Ja­pon­ska. Pod­ľa or­ga­ni­zá­to­rov iš­lo o vô­bec pr­vú svad­bu toh­to dru­hu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter