Levitujúce hoverboardy zažívajú rozmach. Jeden pripravuje aj automobilka Lexus

Ne­je­den fa­nú­šik fil­mu Spi­der­man či Náv­rat do bu­dúc­nos­ti 2 tú­žil po tom, aby si as­poň raz mo­hol vy­skú­šať vzná­ša­jú­ci sa skej­tbord bez ko­lie­sok. Vy­ze­rá to tak, že blíz­ka bu­dúc­nosť v ob­las­ti vý­vo­ja tech­no­ló­gií im ten­to sen spl­ní.

Ja­pon­ská auto­mo­bi­lo­vá spo­loč­nosť Lexus pred­sta­vi­la v rám­ci rek­lam­nej kam­pa­ne Ama­zing on Mo­tion krát­ku ukáž­ku svoj­ho ino­va­tív­ne­ho pro­jek­tu. Je ním ho­ver­board Sli­de a pod­ľa vy­jad­re­nia auto­mo­bil­ky ide o reál­ne fun­gu­jú­ce za­ria­de­nie.

lexus_hoverboard.jpg

Ho­ver­board pra­cu­je na prin­cí­pe mag­ne­tic­kej le­vi­tá­cie, na do­siah­nu­tie kto­rej vy­uží­va veľ­mi sil­né mag­ne­ty a su­per­vo­di­če chla­de­né te­ku­tým du­sí­kom. Lie­tať však mô­že len nad špe­ciál­ne up­ra­ve­ným ko­vo­vým povr­chom. Vzhľa­dom pri­po­mí­na luxus­ný ko­ráb, keď­že na je­ho zos­tro­je­nie vý­rob­co­via pou­ži­li bam­bu­so­vé dre­vo a iné mo­der­né ma­te­riá­ly. De­tail­nej­šie in­for­má­cie oh­ľa­dom fun­kčnos­ti, ce­ny a ter­mí­nu ofi­ciál­ne­ho uve­de­nia pro­duk­tu spo­loč­nosť Lexus za­tiaľ nep­rez­ra­di­la.

Video:


Po­dob­ný ná­pad zreali­zo­va­la ka­li­for­nská fir­ma Art Pax. Na svoj Ho­ver­board Hen­do vy­zbie­ra­la fi­nan­cie pros­tred­níc­tvom por­tá­lu Kic­kstar­ter. K pr­vým zá­ujem­com by sa mal le­vi­tu­jú­ci prís­troj dos­tať už v ok­tób­ri toh­to ro­ka. Ho­ver­board na lie­ta­nie vy­uží­va dva pá­ry kru­ho­vých mo­to­rov vy­tvá­ra­jú­cich mag­ne­tic­ké po­le, kto­ré sa nav­zá­jom od­pu­dzu­jú, čím umož­ňu­jú za­ria­de­niu lie­tať 2,5 cm nad špe­ciál­nym povr­chom vy­ro­be­ným z ne­fe­ro­mag­ne­tic­kých vo­di­čov.

hendo.jpg

Video:Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter