Koniec hľadania drobných, kávu z automatu si už kúpite kartou

Bez­kon­tak­tné plat­by sa na Slo­ven­sku te­šia veľ­kej ob­ľu­be. Za­tiaľ čo na kon­ci ro­ka 2013 bo­lo na Slo­ven­sku evi­do­va­ných oko­lo 2,1 mi­lió­na bez­kon­tak­tných ka­riet, kon­com ro­ka 2014 už ich po­čet pod­ľa šta­tis­tík ZBK pre­rás­tol 3,2 mi­lió­na. Viac ako 63 % všet­kých slo­ven­ských pla­tob­ných ka­riet už je dnes bez­kon­tak­tných. Slo­vá­ci si bez­kon­tak­tné pla­te­nie ob­ľú­bi­li a vďa­ka ne­mu pla­tia kar­tou stá­le niž­šie su­my. Pries­kum uká­zal, že vy­še 46 % ľu­dí bež­ne pla­tí kar­tou ná­ku­py pod 6 eur, tak­mer tre­ti­ne ľu­dí po­tom prí­du vhod­né su­my aj pod 2 eurá.

Mas­ter­Card pri­chá­dza s ďal­ším roz­ší­re­ním bez­kon­tak­tných tech­no­ló­gií na slo­ven­skom tr­hu. Spo­lu s ban­kou ČSOB a spo­loč­nos­ťa­mi DE­LI­KO­MAT a In­ge­ni­co Group prip­ra­vi­la no­vé rie­še­nie pre vý­daj­né auto­ma­ty na drob­né ob­čer­stve­nie. Slo­vá­ci vďa­ka ne­mu te­raz mô­žu bez­kon­tak­tne za­pla­tiť v 130 vý­daj­ných auto­ma­toch na ká­vu DE­LI­KO­MAT po ce­lej kra­ji­ne.

„S in­šta­lá­ciou bez­kon­tak­tných ter­mi­ná­lov do vý­daj­ných auto­ma­tov sme za­ča­li vla­ni v Čes­kej re­pub­li­ke. V pr­vej fá­ze bo­lo nain­šta­lo­va­ných oko­lo 200 vý­daj­ných auto­ma­tov a ak­tuál­ne mô­žu ľu­dia za­pla­tiť bez­kon­tak­tne v tak­mer 500 auto­ma­toch vo všet­kých od­vet­viach po ce­lej Čes­kej re­pub­li­ke," ho­vo­rí Jan Ko­má­rek, ob­chod­ný ria­di­teľ pre Slo­ven­sko, DE­LI­KO­MAT.

Foto_2.jpg

Na Slo­ven­sku DE­LI­KO­MAT za­čí­na s prib­liž­ne 130 vý­daj­ný­mi auto­mat­mi na ká­vu s ter­mi­ná­lom, do bu­dúc­nos­ti sa po­čí­ta s ich ďal­ším roz­ší­re­ním po ce­lej kra­ji­ne, ok­rem ká­vy by tak ma­lo byť mož­né za­kú­piť si bez­kon­tak­tne kom­plet­ný sor­ti­ment - cuk­ro­vin­ky, ba­le­né ná­po­je, ba­ge­ty, chla­de­né jed­lá atď.

Pos­led­ný pries­kum Mas­ter­Card Mas­te­rIn­dex uká­zal, že viac ako 60 % Slo­vá­kov pla­tí kar­tou as­poň dvak­rát týž­den­ne a naj­čas­tej­ším to­va­rom, kto­rý ku­pu­jú, sú prá­ve pot­ra­vi­ny a ve­ci kaž­do­den­nej spot­re­by (69 % ľu­dí). Zá­ujem o plat­by kar­tou na­vy­še kaž­do­roč­ne ras­tie a sa­mi ľu­dia si že­la­jú roz­ší­re­nie ak­cep­tač­nej sie­te do ďal­ších od­vet­ví.

„Mož­nosť za­pla­tiť bez­kon­tak­tnou kar­tou sa pos­tup­ne roz­ši­ru­je aj na ďal­šie mies­ta, kde do­te­raz ne­bol ten­to spô­sob plat­by úpl­ne bež­ný - či už ide o hro­mad­nú dop­ra­vu, par­ko­va­nie, mý­to ale­bo zdra­vot­níc­tvo. Vo všet­kých tých­to ob­las­tiach už exis­tu­jú pr­vé pro­jek­ty, ale do bu­dúc­nos­ti sa tie­to tren­dy sta­nú ma­so­vej­šie. V prí­pa­de auto­ma­tov na ká­vu sme na Slo­ven­sku pou­ži­li rov­na­ké rie­še­nie, kto­ré už viac ako rok ús­peš­ne fun­gu­je v Čes­kej re­pub­li­ke. To DE­LI­KO­MA­Tu umož­ňu­je sys­tém jed­no­du­cho vy­užiť aj pre ďal­šie dru­hy auto­ma­tov, ale tiež ho im­ple­men­to­vať v ďal­ších kra­ji­nách a expan­do­vať na za­hra­nič­né tr­hy," vy­svet­ľu­je Ra­dek Ho­rák, pro­duk­to­vý ma­na­žér ČSOB.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter