Kalašnikov s pripojením na internet umožní monitorovať pohyb vojakov

Iba pred pár dňa­mi, v rám­ci vý­sta­vy vo­jen­skej tech­ni­ky s náz­vom Ar­my-2015, bol ve­rej­nos­ti pred­sta­ve­ný vy­lep­še­ný Ka­laš­ni­kov. Bol k ne­mu to­tiž zos­tro­je­ný špe­ciál­ny dopl­nok, kto­rý do­ká­že spo­jiť tú­to le­gen­dár­nu rus­kú zbraň s inter­ne­tom.

No­vé in­te­li­gen­tné za­ria­de­nie je vý­sled­kom spo­lup­rá­ce dvoch spo­loč­nos­tí Red Heat a Star­tNet Allian­ce. Zbraň vďa­ka dopl­nku zís­ka na­vy­še nie­koľ­ko sen­zo­rov, kto­ré sú po­há­ňa­né kla­sic­ký­mi ba­té­ria­mi. Spo­je­nie s inter­ne­tom za­bez­pe­ču­jú sys­té­my GPS a GLO­NASS.

Video:


Ko­mu­ni­ká­cia by ma­la byť dos­ta­toč­ne za­šif­ro­va­ná, aby bo­lo bez­peč­né aj od­osie­la­nie cit­li­vých úda­jov. Dopl­nok ok­rem iné­ho umož­ňu­je mo­ni­to­ro­vať po­lo­hu a sta­tus vo­ja­kov a po­rov­ná­vať úda­je z tré­nin­go­vých ope­rá­cií me­dzi jed­not­li­vý­mi vo­jak­mi pria­mo cez inter­net. Ce­na toh­to dopl­nko­vé­ho za­ria­de­nia by ma­la byť nie­čo cez 450 eur a pod­po­ro­vať by ma­la nie­len sku­toč­né, ale aj air­sof­to­vé zbra­ne.

Zdroj: rt.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter