Umelá inteligencia Googlu číta články na webe. Učí sa z nich robiť abstrakty.

Di­ví­zia Goog­lu Deep Mind dá­va ume­lej in­te­li­gen­cii čí­tať člán­ky z Dai­ly Mail a CNN, aby ju uči­la os­vo­jiť si kľú­čo­vé fak­ty z člán­ku a od­po­ve­dať na otáz­ky. Ved­ci dú­fa­jú, že v bu­dúc­nos­ti bu­de môcť ume­lý „mo­zog" pre­čí­tať ce­lé do­ku­men­ty a rea­go­vať na otáz­ky kla­de­né člo­ve­kom.

Brit­skú spo­loč­nosť Deep Mind ve­nu­jú­cu sa ume­lej in­te­li­gen­cii zís­kal Goog­le v ro­ku 2014 za viac ako 500 mi­lió­nov do­lá­rov. Ve­dú­ci vý­skum­né­ho tí­mu Dr. Karl Mo­ritz Her­mann po­ve­dal, že zhro­maž­di­li ob­rov­skú da­ta­bá­zu on-li­ne člán­kov z CNN (od ap­rí­la 2007) a Mai­lOn­li­ne (od jú­na 2010), a to až do ap­rí­la 2015.

Cie­ľom bo­lo nau­čiť po­mo­cou tej­to da­ta­bá­zy stro­je čí­tať do­ku­men­ty v pri­ro­dze­nom ja­zy­ku a ana­ly­zo­vať ich, čo sa stá­le pok­la­dá za veľ­kú vý­zvu. Zis­ti­li však, že na zá­kla­de ana­lý­zy ti­tul­kov a textov člán­kov sa ume­lá in­te­li­gen­cia ľah­šie učí ja­zyk, a to sé­ma­ti­ku aj syn­tax, ale zá­ro­veň je schop­ná vy­tvo­riť súhrn z pre­čí­ta­né­ho textu. Nie však jed­no­du­chým sko­pí­ro­va­ním viet z člán­ku, ale vlas­tný­mi ve­ta­mi vy­tvo­re­ný­mi na zá­kla­de abstrak­cie.

Keď po­tom ved­ci klád­li ume­lej in­te­li­gen­cii otáz­ky tý­ka­jú­ce sa textu, kto­rý „pre­čí­ta­la", zis­ti­li, že naj­lep­šie prog­ra­my neu­ró­no­vých sie­tí us­pe­li pri 60 % otá­zok. Stroj zvlá­dol všet­ky jed­no­du­ché otáz­ky, prob­lé­my mu však spô­so­bo­va­li otáz­ky so zlo­ži­tou gra­ma­ti­kou.

Ved­ci chcú pok­ra­čo­vať v zdo­ko­na­ľo­va­ní sys­té­mov neu­ró­no­vých sie­tí, aby dos­pe­li až do bo­du, keď tie bu­dú môcť čí­tať tex­ty pre ľu­dí a dať im pot­reb­né od­po­ve­de, aby tak ľu­dia ne­mu­se­li čí­tať dl­hé do­ku­men­ty sa­mi.

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter