Origami batéria z papiera a kvapky vody stojí iba 5 centov. Energiu čerpá z baktérií

In­ži­nie­ri na newyor­skej Bin­gham­ton­skej uni­ver­zi­te vy­vi­nu­li no­vý druh lac­nej ohý­ba­teľ­nej ba­té­rie. In­špi­rá­ciou im opäť raz bo­lo ja­pon­ské ume­nie skla­da­nia pa­pie­ra ori­ga­mi.

Ba­té­ria zo zlo­že­né­ho pa­pie­ra čer­pá ener­giu z bak­té­rie me­tó­dou mik­ro­bio­lo­gic­kej res­pi­rá­cie. Vy­uží­va na to bio­sen­zo­ry, kto­ré sú ob­siah­nu­té prá­ve v pa­pie­ri. Na ich ak­ti­vo­va­nie sta­čí kvap­ka vo­dy, kto­rá je zne­čis­te­ná bak­té­riou. Na roz­diel od pred­chá­dza­jú­cich pa­pie­ro­vých ba­té­rií ne­pot­re­bu­je na to žiad­ne špe­ciál­ne pum­py či na­no­ma­te­riá­ly.

Ba­té­ria má po zlo­že­ní veľ­kosť zá­pal­ko­vej ška­tuľ­ky. Vy­uží­va lac­né elek­tró­dy zo skva­pal­ne­né­ho nik­lu nas­trie­ka­né­ho na jed­nu stra­nu kan­ce­lár­ske­ho pa­pie­ra. Troj­roz­mer­ná štruk­tú­ra ba­té­rií sa nás­led­ne zlo­ží z dvoj­roz­mer­né­ho pa­pie­ra tech­ni­kou ori­ga­mi.

Vý­ro­ba ta­kej­to ba­té­rie, kto­rá je schop­ná vy­pro­du­ko­vať mik­rowat­ty elek­tri­ny na po­há­ňa­nie te­rén­ne­ho bio­sen­zo­ra, vy­jde zhru­ba na päť cen­tov. Vy­uži­tie by moh­la náj­sť naj­mä v eko­no­mic­ky me­nej roz­vi­nu­tých kra­ji­nách.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter