B-Unstoppable prvý "tankodron" na svete

Ak vás eš­te lie­ta­jú­ce dro­ny ne­zau­ja­li, po­tom vás mož­no za­uj­me Kic­kstar­ter pro­ject - pr­vý hyb­rid­ný dron B-Un­stop­pab­le.

obr2.jpg

Kic­kstar­ter vy­tvo­ri­la spo­loč­nosť pod náz­vom "B" a chce pred­sta­viť údaj­ne pr­vý, ko­mer­čne dos­tup­ný hyb­rid­ný dron. Spo­loč­nosť da­la svoj­mu pro­duk­tu prív­las­tok "ne­zas­ta­vi­teľ­ný".

obr3.jpg

obr4.jpg

Pa­ten­to­va­né rie­še­nie pod­voz­ku umož­ňu­je pre­chod aj ná­roč­ný­mi te­rén­mi prá­ve kvô­li nas­ta­vi­teľ­ným pá­som. V zá­vis­los­ti od kon­krét­nej pre­káž­ky sa nas­ta­vu­jú po­mo­cou dvoch flexibil­ných ra­mien. Sa­moz­rej­me, ak je pre­káž­ka príl­iš vy­so­ká stá­le mô­že prís­troj vzliet­nuť.

Video:


B-Un­stop­pab­le vá­ži iba 84g, 900 mAh ba­té­ria na jed­no na­bi­tie po­nú­ka 9 min. le­to­vé­ho ča­su a až 18 min. jaz­dy v te­re­ne. 2,4 GHz vy­sie­lač umož­ňu­je ply­nu­lé pre­pí­na­nie me­dzi po­zem­ným a le­tec­kým re­ži­mom.

Video:


B-Un­stop­pab­le mô­že byť uži­toč­ný v mno­hých špe­ci­fic­kých si­tuáciách, keď­že pri jaz­de po ze­mi ušet­rí až 60% ener­gie v po­rov­na­ní s lie­ta­ním. Po­zem­ný re­žim je údaj­ne tich­ší ako le­tec­ký a umož­ňu­je dos­tať sa aj do ťaž­ších ob­las­tí.

Za­ria­de­nie po­nú­ka dva spô­so­by sní­ma­nia ob­ra­zu:

  • HD DVR ka­me­ra, kto­rá nah­rá­va vi­deo 1280 x720 na mic­ro SD kar­tu.
  • Ob­raz niž­šej kva­li­ty FPV, kto­rý je mož­né v reál­nom ča­se pre­ná­šať do zvo­le­né­ho za­ria­de­nia (na­mies­to pa­lub­né­ho nah­rá­va­nia), pros­tred­níc­tvom za­ria­de­nia pre pri­jí­ma­nie a vy­sie­la­nie sig­ná­lu.

Video:


Video:


Zá­klad­ný mo­del si mô­že­te za­kú­piť už za 93 do­lá­rov, mo­del s HD DVR ka­me­rou sto­jí 131 do­lá­rov a pri su­me 156 do­lá­rov zís­ka­te mo­del s FPV ka­me­ro­vým sys­té­mom na pre­nos sní­ma­né­ho ob­ra­zu. Spo­loč­nosť plá­nu­je za­čať s vý­ro­bou v sep­tem­bri 2015, ter­mín dis­tri­bú­cie ok­tó­ber 2015.

Viac in­for­má­cií o B-Un­stop­pab­le náj­de­te na strán­kach Kic­kstar­ter.

obr5.jpg

obr6.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter