Nové luxusné nadzvukové lietadlá umožnia rýchlejšie presuny bez sonického tresku

Ma­jes­tát­ne Con­cor­dy ma­li kon­com mi­nu­lé­ho sto­ro­čia spô­so­biť re­vo­lú­ciu v lie­ta­ní. Po 25 ro­koch sa však z ob­lo­hy vy­tra­ti­li. Dnes ma­jú svoj­ho nás­tup­cu - luxus­né lie­tad­lo, kto­ré­ho cie­ľom je prek­ro­čiť rých­losť zvu­ku a umož­niť tak rých­le ces­to­va­nie do všet­kých kú­tov sve­ta.

Ame­ric­ká spo­loč­nosť Aerion Cor­po­ra­tion v sú­čas­nos­ti pra­cu­je na vý­vo­ji no­vé­ho nadz­vu­ko­vé­ho lie­tad­la s náz­vom AS2 Su­per­so­nic Bu­si­ness Jet. Pri­már­ne by ma­lo byť ur­če­né pre súk­rom­ný sek­tor le­tec­tva a svo­jim ces­tu­jú­cim by ma­lo pos­kyt­núť kom­fort a sku­toč­ne rých­ly pre­sun z mies­ta na mies­to. Štan­dar­dne by ma­lo lie­tať rých­los­ťou 1,5 ma­chu. Nad zem­ským povr­chom by ma­lo lie­tad­lo do­sa­ho­vať rých­losť až 1,2 ma­chu, bez to­ho, aby na ňom spô­so­bi­lo so­nic­ký tresk.

nadzvukovy_jet2.jpg

Od svoj­ho pred­chod­cu sa no­vé nadz­vu­ko­vé je­ty lí­šia naj­mä vy­lep­še­nou aero­dy­na­mi­kou a špe­ciál­ny­mi kríd­la­mi. Maximál­na ka­pa­ci­ta lie­ta­diel je 12 pa­sa­žie­rov a na jed­no na­tan­ko­va­nie by ma­li mať do­let 9300 ki­lo­met­rov. Ich ce­na sa od­ha­du­je na prib­liž­ne 100 mi­lió­nov USD a nák­la­dy na ich pre­vádz­ku by ma­li byť po­dob­né s naj­väč­ší­mi bu­si­ness jet­mi. Hlav­ný roz­diel je, ako inak, v rých­los­ti. AS2 Su­per­so­nic Bu­si­ness Jet do­ká­žu le­tieť až o 75 % rých­lej­šie.

nadzvukovy_jet_interier.jpg

Pr­vá ge­ne­rá­cia no­vých je­tov by ma­la byť pred­sta­ve­ná v ro­ku 2019 a do pre­vádz­ky by sa ma­li dos­tať až v ro­ku 2022. Lie­tad­lá bu­dú ur­če­né pre­dov­šet­kým pre za­oceán­ske le­ty.

Video:


Zdroj: mi­li­ta­ry­fac­to­ry.com, aerion­su­per­so­nic.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter