V Amsterdame pripravujú nový oceľový most. Vytlačia si ho na 3D tlačiarni

Expe­ri­men­to­va­nie pros­tred­níc­tvom 3D tla­čiar­ní za­ží­va v dneš­nej do­be „boom". Ho­lan­dský star­tup MX3D chce svo­jím po­ku­som po­su­núť le­vel toh­to spô­so­bu tla­če­nia opäť o nie­čo vy­ššie. Roz­hod­li sa to­tiž pos­ta­viť po­mo­cou 3D tla­čiar­ne ko­vo­vý most.

kovovy most.jpg

Aby ce­lý pro­ces pre­be­hol čo naj­efek­tív­nej­šie, most by ma­li tla­čiť ro­bo­ti pria­mo na mies­te, kde bu­de stáť. Po­čas sa­mot­nej vý­ro­by konštruk­cie mos­ta by sa ma­li ro­bo­tic­ké ra­me­ná tla­čiar­ní pre­sú­vať po­nad ka­nál po ok­ra­joch už vy­tla­če­né­ho mos­ta. Pri po­hy­be vpred by tak v pod­sta­te ma­li vy­rá­bať vlas­tnú nos­nú konštruk­ciu. 

Špe­ciál­ne navr­hnu­té ro­bo­tic­ké ra­me­ná fun­gu­jú na prin­cí­pe za­hrie­va­nia ko­vu na 1500 stup­ňov Cel­zia. Do­siah­nu tak dôk­lad­né zva­re­nie oce­ľo­vej konštruk­cie, pri­čom pri navr­ho­va­ní vzhľa­du mos­ta im bu­de po­má­hať po­čí­ta­čo­vý prog­ram.
"Zá­klad­ný prin­cíp je veľ­mi jed­no­du­chý. Spo­ji­li sme zdo­ko­na­le­nú zvá­rač­ku s prie­my­sel­ným ro­bo­tic­kým ra­me­nom," opí­sal me­chan­izmus pro­jek­tant mos­ta Jo­ris Laar­man. 

mx3d.jpg

Rov­no­men­ná tla­čia­reň MX3D vy­uží­va zvá­ra­ciu trys­ku, kto­rá na­ná­ša roz­ta­ve­ný kov po ma­lých vrstvách, tak­že ma­te­riál stí­ha pop­ri­tom za­sy­chať, po­dob­ne ako ter­mop­las­tic­ká hmo­ta. Na roz­diel od nej sa však vy­zna­ču­je vy­so­kou pev­nos­ťou. Stro­já­ren­ský star­tup tiež vo svo­jom ko­mu­ni­ké uvie­dol, že plá­no­va­ný pro­jekt by chcel od­štar­to­vať v sep­tem­bri toh­to ro­ka.

Video:

Zdroj: mx3d.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter