Trinásť minidronov Parrot ovládnu pevninu, vzduch aj vodu

Už bu­dú­ci me­siac dôj­de k in­vá­zii mi­nia­túr­nych dro­nov. Tri­násť rôz­nych ty­pov kvad­ro­kop­tér plá­nu­je ofi­ciál­ne pred­sta­viť ve­rej­nos­ti spo­loč­nosť Parrot. Kaž­dý je­den z nich sa vy­zna­ču­je iný­mi vlas­tnos­ťa­mi a schop­nos­ťa­mi. Zrej­me už čoch­ví­ľa ne­bu­de nič vý­ni­moč­né vi­dieť lie­tať dro­ny kde­koľ­vek.

Ská­ka­jú­ce dro­ny

Pr­vý typ sú dro­ny Jum­ping, kto­ré sú ov­lá­da­né pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Freef­light 3, dos­tup­nej pre An­droid a iOS, cez Wi-Fi s do­sa­hom 50 met­rov. Pod­ka­te­gó­ria dro­nov Jum­ping Night je us­pô­so­be­ná na po­hyb pot­me a svo­je up­lat­ne­nie náj­de v prí­pa­doch, keď tre­ba pres­kú­mať no­vý te­rén. Ich maximál­na rých­losť je 7 km/h a do­ká­žu sko­čiť až do vzdia­le­nos­ti 80 cen­ti­met­rov. Ich hmot­nosť do­sa­hu­je 192 gra­mov, sú vy­ba­ve­né dvo­ma LED di­óda­mi s nas­ta­vi­teľ­nou in­ten­zi­tou a vy­uži­teľ­né pri stra­te­gic­kej ko­mu­ni­ká­cii.

Video:


Ďal­šia pod­ka­te­gó­ria sú pre­te­kár­ske dro­ny Jum­ping Ra­ce. Vy­zna­ču­jú sa šir­ší­mi ko­le­sa­mi, vďa­ka kto­rým za­ria­de­nia lep­šie udr­žu­jú rov­no­vá­hu vo vy­šších rých­los­tiach. Vzdia­le­nosť ko­lies sa dá up­ra­vo­vať v zá­vis­los­ti od pries­to­ru, v kto­rom sa po­hy­bu­jú. Do­sa­hu­jú maximál­nu rých­losť až 13 km/h, vy­sko­čiť do­ká­žu do vý­šky 75 cen­ti­met­rov a v ap­li­ká­cii do­kon­ca mož­no ak­ti­vo­vať fun­kciu ma­nuál­ne­ho zrý­chle­nia.

Video:


Oba mo­de­ly Jum­ping dro­nov umož­ňu­jú strea­mo­vať vi­deá (640 × 480 pixelov, 30 sní­mok za se­kun­du). Vy­ba­ve­né sú mik­ro­fó­nom a rep­ro­duk­to­rom, vďa­ka čo­mu si mô­žu nav­zá­jom po­sie­lať zvu­ko­vé sprá­vy. Bez prob­lé­mov zvlád­nu otoč­ky o 90°, 180° ale­bo 360°. Po­há­ňa­né sú 2,6 A ba­té­ria­mi, kto­ré sa dopl­na na­bi­jú za 25 mi­nút. Nás­led­ne v pre­vádz­ke vy­dr­žia 20 mi­nút. Pred­pok­la­da­ná ce­na ská­ka­jú­cich dro­nov je 199 eur.

Lie­ta­jú­ce dro­ny

Lie­ta­jú­ce dro­ny Air­bor­ne sú ta­kis­to ov­lá­da­né pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Freef­light 3, ale cez Blue­tooth a s do­sa­hom 20 met­rov. Ich hmot­nosť je iba 54 gra­mov a do­ká­žu lie­tať rých­los­ťou 18 km/h. Lie­ta­jú­ce kvad­ro­kop­té­ry od Parro­tu sa vy­zna­ču­jú tro­jo­so­vým ak­ce­le­ro­met­rom a gy­ros­ko­pom, pa­mä­ťou 1 GB a ver­ti­kál­nou ka­me­rou, kto­rá sní­ma pries­tor pod za­ria­de­ním kaž­dých 16 mi­li­se­kúnd. Naj­lep­šie zá­be­ry do­ká­žu za­chy­tiť prá­ve po­čas ak­ro­ba­tic­kých kús­kov, na kto­ré sú ako stvo­re­né. Dos­tup­né sú dva ty­py lie­ta­jú­cich dro­nov: Air­bor­ne Car­go za 99 eur a Air­bor­ne Night s in­teg­ro­va­ný­mi LED di­óda­mi na­vy­še za 129 eur.

Video:


Dro­ny oboj­ži­vel­ní­ky

Mo­del Hyd­ro­foil Dro­ne pred­sta­vu­je mi­nia­túr­nu lie­ta­jú­cu kvad­ro­kop­té­ru, kto­rá je pri­pev­ne­ná k pla­vá­kom. Vo vzdu­chu do­ká­že lie­tať rých­los­ťou 18 km/h ale­bo na dru­hej stra­ne po­čas sied­mich mi­nút plá­vať na vo­de rých­los­ťou 10 km/h. Od­ha­do­va­ná ce­na ta­ké­ho­to oboj­ži­vel­ní­ka je 169 eur.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter