Google finišuje s projektom internetu z balónov

Loon je am­bi­cióz­ny pro­jekt, kto­ré­ho cie­ľom je pri­po­jiť k inter­ne­tu asi päť mi­liárd ľu­dí na sve­te, kto­rí nie sú v do­sa­hu kla­sic­kých sie­tí. V rám­ci pro­jek­tu Loon chce Goog­le sprís­tup­niť inter­net v od­ľah­lých ob­las­tiach po­mo­cou tep­lov­zduš­ných ba­ló­nov, a aj keď na pr­vý poh­ľad tá­to my­šlien­ka mô­že znieť jed­no­du­cho, opak je prav­da.

Ba­ló­ny lie­ta­jú vo vý­ške 60 000 stôp (prib­liž­ne 18 km), čo je dos­ta­toč­ne blíz­ko pri ze­mi na spros­tred­ko­va­nie pria­me­ho inter­ne­to­vé­ho spo­je­nia na mo­bil­né za­ria­de­nia pou­ží­va­te­ľov a zá­ro­veň dos­ta­toč­ne vy­so­ko, aby sa ba­ló­ny vy­hli lie­tad­lám. Vý­ho­dou fun­go­va­nia ba­ló­nov v tej­to vý­ške sú sil­né vet­ry, kto­ré mô­že Goog­le vy­uží­vať na ich pre­sun na mies­to ur­če­nia.

Fun­go­va­nie ba­ló­nov v spo­mí­na­nej vý­ške stôp však má aj jed­nu veľ­kú ne­vý­ho­du: elek­tro­ni­ka v ba­ló­noch mu­sí če­liť extrém­ne­mu chla­du, kto­rý do­sa­hu­je až -65 stup­ňov Cel­zia. Ba­té­rie a ďal­šie kom­po­nen­ty v ta­kej zi­me fun­gu­jú zle, te­da všet­ky elek­tro­ni­ka je umies­tne­ná vo veľ­kom za­tep­le­nom kon­taj­ne­ri.

Pô­vod­ne bo­lo v plá­ne, že by ba­ló­ny spros­tred­kú­va­li sig­nál Wi-Fi na an­té­ny umies­tne­né na ze­mi, ale tech­ni­ci čos­ko­ro preš­li na LTE. Vďa­ka to­mu mož­no spros­tred­ko­vať sig­nál pria­mo na mo­bil­né za­ria­de­nia. Sig­nál kaž­dé­ho ba­ló­na pok­rý­va ob­lasť s rá­diom 40 ki­lo­met­rov a Goog­le sa prip­ra­vu­je na tes­to­va­nie 700 MHz LTE, kto­ré vie pok­ryť aj ob­lasť so štvor­ná­sob­nou roz­lo­hou.

Aby Loon pokr­yl ce­lý svet, bu­de pot­reb­né, aby vo vzdu­chu bo­li ti­sí­ce ba­ló­nov. Ak vez­me­me do úva­hy, že je­den ba­lón vy­dr­ží vo vzdu­chu asi sto dní, bu­de tre­ba kaž­dý deň vy­sie­lať stov­ky no­vých ba­ló­nov. Ma­nuál­ne vy­sie­la­nie ta­ké­ho veľ­ké­ho množ­stva ba­ló­nov by bo­lo ne­reál­ne, pre­to tech­ni­ci Goog­lu vy­vi­nu­li plat­for­mu, kto­rá je schop­ná ba­ló­ny vy­púš­ťať auto­ma­tic­ky.

V rám­ci toh­to mo­de­lu bu­de pre­na­jí­mať ba­ló­ny tým ope­rá­to­rom, nad kto­rých úze­mím bu­dú prá­ve pre­lie­ta­vať, a ope­rá­to­ri nás­led­ne bu­dú môcť sprís­tup­niť inter­net pou­ží­va­te­ľom smar­tfó­nov a ďal­ších mo­bil­ných za­ria­de­ní, kto­rí bu­dú prih­lá­se­ní do ich sie­te.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter