Oculus Rift predstavil virtuálne okuliare

Ocu­lus na even­te pred E3 pred­sta­vil fi­nál­nu ver­ziu svo­jej VR. Hneď na za­čiat­ku bo­la pred­sta­ve­ná fi­nál­na po­do­ba za­ria­de­nia Ocu­lus Rift. Je ce­lé čier­ne, ľah­ké a sľu­bu­jú v ňom prak­tic­ky sku­toč­nú vir­tuál­nu reali­tu, kto­rá pri­chá­dza prá­ve s ním. Pre Ocu­lus navrh­li vlast­ný di­zajn s dvo­ma dis­plej­mi OLED a vlas­tnou op­ti­kou.

Roz­lí­še­nie nie je eš­te maximál­ne, ale ho­vo­ria, že je to len za­čia­tok a ob­raz je vraj dos­ta­toč­ne os­trý. Ok­rem to­ho ma­jú oku­lia­re sen­zo­ry, kto­rých po­hyb a vzdia­le­nosť sle­du­je exter­ný sen­zor pri­po­je­ný k PC. Ten mô­že sle­do­vať tak oku­lia­re, ako aj ďal­šie ov­lá­da­cie pr­vky. Ne­chý­ba­jú ani slú­chad­lá s pries­to­ro­vým zvu­kom.

oculus2.jpg

Ocu­lus bu­de pou­ží­vať ga­me­pad z Xboxu One, obe fir­my uzat­vo­ri­li par­tner­stvo a vďa­ka to­mu bu­de Ocu­lus pria­mo za­pra­co­va­ný do Win­dows 10 a DX12. Hrá­či bu­dú môcť na­vy­še strea­mo­vať hry z Xboxu One do Ocu­lus Rif­tu cez PC, kde sa v 3D poh­ľa­de zob­ra­zí ma­lé ki­no s veľ­kou ob­ra­zov­kou, na kto­rej bu­dú hry Xbox One. Ur­či­te mô­že­me oča­ká­vať Ocu­lus Rift pre Xbox One, je len otáz­ka ča­su, ke­dy to ofi­ciál­ne oh­lá­sia.

Video:


Ocu­lus prip­ra­vu­je množ­stvo VR zá­žit­kov a je­den z nich bu­de od CCP, tvor­cov Eve On­li­ne, kto­rí prip­ra­vu­jú už pred­sta­ve­ný VR ves­mír­ny si­mu­lá­tor Eve Val­ky­rie. Uká­žu ho a da­jú ho hrá­čom vy­skú­šať už na E3, ale, sa­moz­rej­me, vy­jde až bu­dú­ci rok spo­lu s Ocu­lu­som. Ďal­šie štú­dio Gun­fi­re ga­mes pri­ná­ša fan­ta­sy ak­ciu Chro­nos so štý­lo­vým vi­zuá­lom a s pos­tup­ným star­nu­tím pos­ta­vy, kto­rá bu­de bo­jo­vať pod­ľa svoj­ho ak­tuál­ne­ho ve­ku. 

oculus3.jpg

Ďal­šia pre­zen­tá­cia bo­la ne­ča­ka­ný ti­tul Ed­ge of Nowhe­re od In­som­niac Ga­mes, VR ad­ven­tú­ra, kto­rá po­nú­ka prí­beh v za­mr­znu­tej kra­ji­ne a mier­ne pri­po­mí­na št­ýl Tomb Rai­de­ra. Ďal­šie hry vy­ví­ja­jú aj Square Enix, Glu ale­bo Rea­dy at Dawn. Mno­hé z nich bu­dú uká­za­né na E3.

K to­mu si pre oku­lia­re vy­tvo­ri­li vlas­tnú ap­li­ká­ciu Ocu­lus Ho­me, kde bu­dú všet­ky hry pre Rift na jed­nom mies­te, va­ši pria­te­lia, kto­rí sú on-li­ne, sa do hier mô­žu pria­mo klik­nu­tím na­po­jiť. Prak­tic­ky to bu­de VR kon­ku­ren­cia Stea­mu.

oculus4.jpg

Ocu­lus Rift vy­jde v pr­vom štvrťro­ku 2016 a v ba­le­ní bu­dú oku­lia­re Ocu­lus, Xbox One ga­me­pad, wire­less adap­ter pre ga­me­pad a ka­me­ro­vý sen­zor. Ce­nu za­tiaľ neoh­lá­si­li. Do­da­toč­ný dopl­nok pre oku­lia­re bu­de Ocu­lus Touch. Ten vy­jde nie­ke­dy v pr­vom polro­ku 2016 a bu­dú to dva ma­lé ga­me­pa­dy ur­če­né do rúk, kto­ré sú ľah­ké, ma­jú tla­čid­lá, ale aj po­hyb­li­vé čas­ti, kto­rý­mi mô­žu de­te­go­vať ges­tá a po­hy­by rúk. Pred­sta­ve­né bu­dú na E3.

Video:


Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter