Ako zo Star Wars. Virtuálna realita najnovšie umožňuje bojovať so svetelnými mečmi

Pre všet­kých fa­nú­ši­kov Star Wars má­me dob­rú sprá­vu! Sú­boj so sve­tel­ný­mi meč­mi si mô­že­te vy­skú­šať na vlas­tnej ko­ži. Aj keď len vir­tuál­ne.

Is­tý Ben­ja­min Teit­ler zve­rej­nil na svo­jom ka­ná­li YouTu­be vi­deo, v kto­rom pred­vá­dza pou­ži­tie za­ria­de­nia HTC Vi­ve, pri­po­mí­na­jú­ce­ho kul­to­vý Ocu­lus Rift. To­to za­ria­de­nie vznik­lo v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Val­ve.

HTC Vi­ve má schop­nosť tran­spor­to­vať pou­ží­va­te­ľa do vir­tuál­nej reali­ty, pria­mo na tré­nin­go­vé cvi­čis­ko, kde sa roz­pú­ta boj ako vo fil­me. Hráč dr­ží v ru­ke dva ov­lá­da­če, kto­ré vní­ma ako sve­tel­né me­če, a na se­be má nain­šta­lo­va­né dva sen­zo­ry po­hy­bu, kto­ré sní­ma­jú je­ho čin­nosť v reál­nom sve­te. Pro­ti hrá­čo­vi bo­ju­je sú­per ov­lá­da­ný po­čí­ta­čom.

Video:


Aj keď za­tiaľ ide len o de­mo­ver­ziu, spo­loč­nosť Val­ve sľú­bi­la, že tech­no­ló­gia bu­de už čos­ko­ro dos­tup­ná za pri­ja­teľ­nú ce­nu.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter