Futuremark pracuje na nástroji na testovanie virtuálnej reality

Spo­loč­nosť Fu­tu­re­mark, zná­ma naj­mä tes­to­va­cím prog­ra­mom 3D Mark, ozná­mi­la, že vy­ví­ja benchmark na tes­to­va­nie vir­tuál­nej reali­ty. Nás­troj VR­Mark bu­de pou­ží­vať kom­bi­ná­ciu sof­tvé­ru a har­dvé­ru na hod­no­te­nie schop­nos­ti sys­té­mu pos­ky­to­vať vy­so­kok­va­lit­ný zá­ži­tok vir­tuál­nej reali­ty pri roz­lič­ných ty­poch ob­sa­hu od fo­tog­ra­fií cez vi­deoh­ry až po si­mu­lá­cie.

Vzhľa­dom na to, že sys­té­my na vir­tuál­nu reali­tu ma­jú ve­ľa as­pek­tov, kto­ré mu­sia na pos­kyt­nu­tie dob­ré­ho zá­žit­ku fun­go­vať správ­ne, pro­ces ich hod­no­te­nia sa lí­ši od tes­to­va­nia po­čí­ta­čov či smar­tfó­nov. VR­Mark bu­de me­rať nie­len po­čet sní­mok za se­kun­du, ale aj ča­so­vý od­stup me­dzi vy­kres­le­ním jed­not­li­vých sní­mok na dis­ple­ji, čo je veľ­mi dô­le­ži­té na kon­zis­tent­ný zá­ži­tok.

Ok­rem to­ho bu­de VR­Mark hod­no­tiť aj sen­zo­ry umies­tne­né na pril­be vir­tuál­nej reali­ty. Zni­žo­va­nie la­ten­cie sen­zo­rov je veľ­mi vý­znam­né pri vý­vo­ji head­se­tov VR. Zá­važ­nú úlo­hu zoh­rá­va aj pres­nosť in­teg­ro­va­ných sen­zo­rov pre všet­ky osi a po­hyb v pries­to­re.

Fu­tu­re­mark neu­vá­dza pres­ný ter­mín uve­de­nia, ale sľu­bu­je, že pr­vá fi­nál­na ver­zia VR­Mar­ku bu­de dos­tup­ná eš­te v tom­to ro­ku. Pôj­de o uži­toč­ný nás­troj, ur­če­ný pre vý­rob­cov, ana­ly­ti­kov aj tes­tu­jú­cich no­vi­ná­rov, kto­rý im umož­ní vzá­jom­né po­rov­ná­va­nie head­se­tov na vir­tuál­nu reali­tu.

Zdroj: fu­tu­re­mark.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter