Náhrada za LED: Inovatívne lampy CSYS s pätinovou spotrebou vydržia až 37 rokov

Syn brit­ské­ho vy­ná­lez­cu si­ra Ja­me­sa Dys­ona vy­tvo­ril ino­va­tív­ne LED svie­tid­lo, kto­ré má pod­ľa je­ho vy­jad­re­nia ži­vot­nosť tak­mer 40 ro­kov.

Lam­pa CSYS Ja­kea Dys­ona sa bu­de do­dá­vať v troch rôz­nych for­mách a pou­ží­va tech­no­ló­giu „te­pel­nej tru­bi­ce" (Heat Pi­pe), kto­rá od­vá­dza pros­tred­níc­tvom hli­ní­ko­vých chla­di­čov z LED di­ódy tep­lo spô­so­bu­jú­ce v prie­be­hu ča­su stra­tu jej svie­ti­vos­ti a zní­že­nie efek­ti­vi­ty.

Vy­ná­lez­ca za­čal pra­co­vať na no­vom ty­pe LED os­vet­le­nia v ro­ku 2006. Bež­né LED svet­lá nie sú chrá­ne­né pro­ti účin­kom tep­la a ne­raz sú vy­sta­ve­né tep­lo­tám až do 130 °C, čo má za nás­le­dok pos­tup­né poš­ko­de­nie fos­fo­ro­vé­ho pov­la­ku a stra­tu kva­li­ty.

Na vy­rie­še­nie toh­to prob­lé­mu Dys­on navr­hol lam­pu CSYS s uni­kát­nou tech­no­ló­giou na od­vod tep­la z LED. „Ak je LED di­óda pre­vádz­ko­va­ná pri tep­lo­te 55 °C, za­cho­vá si kva­li­tu a účin­nosť 37 ro­kov," uvá­dza sa na Dys­ono­vom webe.

Video:


Dys­on na­šiel aj spô­sob, ako nas­me­ro­vať svet­lo lam­py tam, kde to pou­ží­va­teľ pot­re­bu­je. Konštruk­ciu tvo­rí zá­klad­ňa zo zin­ku a ra­me­no, kto­ré sa dá po­sú­vať ho­ri­zon­tál­ne aj ver­ti­kál­ne, ale aj otá­čať oko­lo osi o 360°. Za­tiaľ čo bež­né lam­py sa spo­lie­ha­jú pri za­cho­va­ní po­zí­cie na pru­ži­ny a na­pí­na­nie, no­vá konštruk­cia vy­uží­va gra­vi­tá­ciu.

jake_dyson.jpg

Zvis­lý po­hyb ra­me­na za­bez­pe­ču­je klad­ko­vý sys­tém s proti­zá­va­žím, in­špi­ro­va­ný sta­veb­ným že­ria­vom, za­tiaľ čo o ho­ri­zon­tál­ny po­sun sa sta­ra­jú va­li­vé lo­žis­ká. Lam­pa je na­vy­še do­ty­ko­vá, tak­že pou­ží­va­teľ mô­že do­ty­kom prs­ta stl­miť či zo­sil­niť svet­lo. Ok­rem to­ho lam­pa CSYS si pri opä­tov­nom roz­svie­te­ní pa­mä­tá pos­led­nú nas­ta­ve­nú úro­veň os­vet­le­nia.

Ino­va­tív­ne LED svet­lá spot­re­bu­jú len pä­ti­nu ener­gie v po­rov­na­ní s bež­ný­mi ha­lo­gé­no­vý­mi žia­rov­ka­mi, tak­že pod­ľa Dys­ona by moh­li pou­ží­va­te­ľom za 37 ro­kov ušet­riť 1200 li­bier (1640 eur).

Uni­kát­nosť tech­no­ló­gie a konštruk­cie sa pre­miet­la aj do ce­ny. Zá­ves­ná lam­pa CSYS sto­jí 399 li­bier (545 eur) a sto­lo­vá vy­jde na 599 li­bier (818 eur).

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter