NASA investuje do novej generácie „Concordov“. Problémom je aerodynamický tresk

Pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi sme vás in­for­mo­va­li o nadz­vu­ko­vom lie­tad­le vy­ví­ja­nom spo­loč­nos­ťou Loc­kheed Mar­tin, kto­ré zvlád­ne pre­let na­prieč Spo­je­ný­mi štát­mi za 2,5 ho­di­ny. O nás­tup­co­vi Con­cor­du však uva­žu­je aj NA­SA.

Pos­led­ný let Con­cor­du sa us­ku­toč­nil 24. ok­tób­ra 2003. Te­raz NA­SA dú­fa, že oži­ví sen o nadz­vu­ko­vých lie­tad­lách in­ves­to­va­ním 2,3 mi­lió­na do­lá­rov do vý­skum­ných pro­jek­tov. Pe­nia­ze bu­dú pou­ži­té na osem pro­jek­tov, kto­rých cie­ľom je rie­šiť prob­lé­my sú­vi­sia­ce s nadz­vu­ko­vý­mi let­mi.

V sú­čas­nej eta­pe le­tec­kí in­ži­nie­ri pra­cu­jú naj­mä na zní­že­ní hlu­ku. Na in­teg­rá­ciu níz­koh­luč­ných tech­no­ló­gií po­ho­nu, na kto­rej pra­cu­je newyor­ská spo­loč­nosť GE Glo­bal Re­search, sa vy­čle­ní 599 000 do­lá­rov v prie­be­hu dvoch ro­kov. Aero­dy­na­mic­ký tresk, te­da rá­zo­vé vl­ny spô­so­be­né lie­tad­la­mi le­tia­ci­mi rých­lej­šie, ako je rých­losť zvu­ku, tvo­ria to­tiž naj­výz­nam­nej­šiu pre­káž­ku opä­tov­né­ho za­ve­de­nia nadz­vu­ko­vých ko­mer­čných le­tov. Me­dzi ďal­šie pre­káž­ky pa­tria emi­sie vo vy­so­kej nad­mor­skej vý­ške, účin­nosť pa­li­va a hluk v oko­lí le­tísk.

nasa_supersonic_2.jpg

Ďal­ší pro­jekt sa bu­de za­obe­rať vply­vom le­tov nadz­vu­ko­vých lie­ta­diel le­tia­cich v stra­tos­fé­re na ži­vot­né pros­tre­die. Na tú­to ob­lasť je ur­če­ných 1,2 mi­lió­na do­lá­rov a pro­jekt sa bu­de us­ku­toč­ňo­vať pod ve­de­ním Mas­sa­chu­set­tské­ho tech­no­lo­gic­ké­ho in­šti­tú­tu (MIT). Vý­skum­ný tím bu­de skú­mať, aký vplyv by ma­lo na ozó­no­vú vrstvu a kli­ma­tic­ké pod­mien­ky za­ve­de­nie flo­ti­ly nadz­vu­ko­vých lie­ta­diel ge­ne­rá­cie N + 2.

Oba­vy z en­vi­ron­men­tál­ny dôs­led­kov emi­sií nadz­vu­ko­vých lie­ta­diel na ozó­no­vú vrstvu bo­li jed­ným z dô­vo­dov, pre­čo ame­ric­ká vlá­da už v ro­ku 1971 ob­me­dzi­la fi­nan­čné pros­tried­ky na vý­voj v tej­to ob­las­ti. Ho­ci vy­spe­lá konštruk­cia mo­to­rov mô­že zní­žiť hla­di­nu emi­sií, ved­ci tvr­dia, že eš­te stá­le je tu ob­rov­ský po­ten­ciál na poš­ko­de­nie vrstvy ozó­nu.

Sa­mos­tat­ný vý­skum­ný tím sa bu­de ve­no­vať návr­hu lie­tad­la, v sú­čas­nos­ti je­den z naj­po­pu­lár­nej­ších je di­zajn, kde kríd­la bu­dú do­ko­na­le splý­vať s tru­pom (hyb­rid wing bo­dy). Lie­tad­lo je po­tom veľ­mi aero­dy­na­mic­ké, na­vy­še ta­ký­to di­zajn vý­raz­ne zni­žu­je spot­re­bu pa­li­va, hluk aj emi­sie.

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter