Súťaž o najlepšieho robota-záchranára. Pozrite si video tragikomických pádov

Ria­diť auto­mo­bil, špl­hať sa po reb­rí­ku, ot­vo­riť dve­re, vy­jsť po scho­doch, oto­čiť uzá­ve­rom vo­dy - pre bež­ných ľu­dí nič zlo­ži­té, pre ro­bo­tov znač­ný prob­lém. Ro­bo­tic­ká sú­ťaž DAR­PA Challen­ge uká­za­la, ako ne­raz ťaž­ko nap­re­du­je vý­voj v ar­mád­nej a ci­vil­nej tech­ni­ke. Toh­to­roč­nou vý­zvou bo­lo to­tiž náj­sť ro­bo­ta, kto­rý do­ká­že pl­no­hod­not­ne nah­ra­diť fun­kciu zá­chra­ná­ra či ha­si­ča.

pady_robotov.GIF

Vo fi­ná­le ro­bo­ti sú­ťa­ži­li vo via­ce­rých úlo­hách, ty­pic­kých pre prá­cu zá­chra­ná­rov. Neob­vyk­lou dis­cip­lí­nou, v kto­rej bo­la pod­ro­be­ná za­ťaž­ká­va­cej skúš­ke prá­ve mo­to­ri­ka ro­bo­tov, bo­lo za­str­če­nie káb­la do zá­suv­ky.

DRC-HUBO.jpg

Vý­hru 2 mi­lió­ny USD zís­kal ju­ho­kó­rej­ský tím KAIST s ro­bo­tom DRC - Hu­bo, kto­rý ús­peš­ne zdo­lal pre­káž­ko­vú drá­hu za 45 mi­nút. Dô­ka­zom to­ho, že zá­chra­ná­rov a ha­si­čov ume­lá in­te­li­gen­cia len tak ľah­ko ne­nah­ra­dí, je aj nas­le­du­jú­ce vi­deo pl­né tra­gi­ko­mic­kých pá­dov.

Video:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter