Vedci nabili fitnes náramok Jawbone pomocou signálu Wi-Fi

O tom, že sig­nál Wi-Fi sa dá pou­žiť na na­pá­ja­nie drob­nej elek­tro­ni­ky, sme pí­sa­li ne­dáv­no. Ved­ci z Was­hin­gton­skej uni­ver­zi­ty na to vy­uži­li exis­tu­jú­ce sie­te Wi-Fi a sig­ná­ly z mo­di­fi­ko­va­né­ho rou­te­ra (tzv. PoWiFi) pre­me­ni­li na ener­giu.

V nes­kor­šej fá­ze expe­ri­men­tov de­monštro­va­li po­ten­ciál PoWiFi tým, že vy­tvo­ri­li 2 dBi an­té­nu Wi-Fi a pou­ží­va­li ju na na­bí­ja­nie fit­nes ná­ram­ku Jawbo­ne UP24, pri­čom na­bi­tie z nu­ly na 41 % po­mo­cou sig­ná­lu Wi-Fi do­siah­li za 2,5 ho­di­ny.

powifi_wifi_antenna.jpg

Ná­ra­mok bol vzdia­le­ný od rou­te­ra prib­liž­ne 6 - 7 cm. „PoWiFi mô­že ús­peš­ne do­dá­vať ener­giu cez Wi-Fi v reál­nych pod­mien­kach sie­te Wi-Fi," tvr­dia ved­ci. „Sme pres­ved­če­ní, že náš sys­tém mô­že pos­lú­žiť ako všeo­bec­ný di­zajn na do­dáv­ku elek­tric­kej ener­gie naj­mä v ne­li­cen­co­va­nom pás­me ISM (in­dus­trial, scien­ti­fic and me­di­cal)." Pod­ľa ved­cov má ta­ká­to do­dáv­ka ener­gie mi­ni­mál­ny do­sah na pre­vádz­ku Wi-Fi.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter