Miniatúrny origami robot sa vie sám poskladať a rozpustiť po dokončení úlohy

  Konštruk­té­ri z Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Mní­cho­ve v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Mu­nich In­dus­trial Tech­no­lo­gies sa pri navr­ho­va­ní di­zaj­nu pri svo­jom uni­kát­nom vy­ná­le­ze ne­cha­li in­špi­ro­vať ja­pon­ským ume­ním skla­da­nia pa­pie­ra ori­ga­mi. Vý­sled­kom je ro­bot, kto­ré­ho neu­ve­ri­teľ­né schop­nos­ti vý­raz­ne pre­vy­šu­jú je­ho roz­me­ry. Ho­ci me­ria 1,7 cm a má hmot­nosť len 0,31 g, do­ká­že sa sám zlo­žiť, be­hať, plá­vať a roz­ply­núť po tom, ako spl­ní svo­ju úlo­hu.

  origami_robot.gif

   Ro­bot je vy­ro­be­ný z ma­te­riá­lu PVC. Po­hyb mu umož­ňu­jú drob­né mag­ne­ty. Je­den je v ňom in­teg­ro­va­ný a ďal­šie šty­ri elek­tro­mag­ne­tic­ké ciev­ky sú umies­tne­né pod pra­cov­nou plo­chou. Mag­ne­ty fun­gu­jú na frek­ven­cii 15 Hz. Tým, že sa strie­da­vo pri­ťa­hu­jú a od­pu­dzu­jú, umož­ňu­jú ro­bo­to­vi po­hy­bo­vať sa po rôz­nych povr­choch rých­los­ťou 3 cm/s.

   Ne­ro­bí mu prob­lém ani stú­pa­nie, ba do­kon­ca une­sie aj dvoj­ná­so­bok svo­jej hmot­nos­ti. Po tom, čo spl­ní svo­ju mi­siu, ho mož­no vho­diť do ace­tó­nu, kde sa roz­pus­tí a os­ta­ne po ňom len mag­net.

   Video:   Ohodnoťte článok:
    
    
    

   24 hodín

   týždeň

   mesiac

   Najnovšie články

   Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
   Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
    
   GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
   Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
    
   Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
   Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
    
   Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
   Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
    
   Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
   Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
    
   Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
   Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
    
   No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
   NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
    
   Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
   Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
    
    
    
     Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter